Agroturystyka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Agroturystyka – jest rodzajem turystyki wiejskiej. Definiuje się ją jako formę wypoczynku, która realizowana jest na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym)[1]. W języku potocznym pojęcia: agroturystyka i turystyka wiejska są często używane zamiennie, ale nie są one jednoznaczne. Cechą charakterystyczną agroturystyki jest możliwość zaspokojenia potrzeb turysty, związanych z chęcią uczestnictwa w procesie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwie żywności, zapoznania życia rodziny i społeczności wiejskiej, a także stwarzanie szansy na poznanie kultury, tradycji i obyczajów panujących na wsi [2].

Ogólna charakterystyka

Spadek znaczenia rolnictwa, zwłaszcza jako dziedziny zapewniającej miejsca pracy mieszkańcom oraz źródło dochodów, spowodował, że rozwój ekonomiczny wsi i poprawa warunków życia na wsi nie mogą być dokonywane wyłącznie przez rozwój produkcji rolnej [3]. Niewiele gospodarstw rolnych jest w stanie zapewnić poziom dochodów dla rolnika i jego rodziny, spełniający w dostatecznym stopniu funkcję konsumpcyjną (podstawa utrzymania rolnika i jego rodziny), produkcyjną (akumulacja w gospodarstwie rolnym) i motywacyjną (dążenie do osiągania wyższej konsumpcji i produkcji).

Gospodarka wolnorynkowa wymusza rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Wzrost inicjatyw i przedsiębiorczości na tych terenach istotnie wpływają na poprawę dobrobytu mieszkańców wsi. Za najważniejsze czynniki tego rozwoju uznaje się przetwórstwo rolno-spożywcze, handel, usługi oraz agroturystykę [4]. Agroturystyka może stanowić potencjalne źródło dochodu i miejsc pracy dla mieszkańców wsi. Może stać się tym samym ważnym elementem w ożywieniu gospodarki wiejskiej. W agroturystyce upatruje się szansy rozwoju obszarów wiejskich, które borykają się z wieloma problemami [5].

Baza agroturystyczna w Polsce

Według danych GUS (2010) zasoby indywidualnej bazy noclegowej w kwaterach agroturystycznych obejmują w Polsce łącznie ponad 57 tys. miejsc noclegowych oferowanych przez 5474 obiektów agroturystycznych. Najwięcej kwater agroturystycznych zlokalizowanych jest w województwach: małopolskim (9845), podkarpackim (8482) i pomorskim (4861). Z kolei pod względem liczby obiektów agroturystycznych wyróżniają się województwa: podkarpackie (995), małopolskie (819) i podlaskie (478) (rys. 1.).

Rys. 1. Baza agroturystyczna w Polsce wg województw

Agroturystyka 1.jpeg

Źródło: Opracowanie na podstawie Turystyka 2009. 2010. GUS, Warszawa.

Rozwojowi działalności agroturystycznej towarzyszy powstawanie licznych stowarzyszeń, które starają się pomagać właścicielom prowadzącym działalność z zakresu turystyki wiejskiej w promocji gospodarstw, a także organizując szkolenia i kursy mające na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie niezbędnych umiejętności, potrzebnych przy oferowaniu takiego rodzaju usług [6]. Liczbę stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce wg województw przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Liczba stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce wg województw

Agroturystyka 2.jpeg

Źródło: opracowanie własne na podstawie ppr.pl

Agroturystyka w województwie warmińsko-mazurskim

Województwo warmińsko-mazurskie z sukcesem wykorzystuje atrakcyjną „rentę położenia” przejawiającą się występowaniem unikatowych walorów turystycznych (np. pojezierny krajobraz z polodowcowymi jeziorami wytopiskowymi, największy w Polsce zespół połączonych kanałami jezior o powierzchni przekraczającej 300 km2, wysoka lesistość, niski stopień urbanizacji, liczne zabytki, np. zamki, warownie krzyżackie i budowle sakralne z różnych epok, pałace i dwory dawnej szlachty pruskiej itp.). Walory te odpowiednio wykorzystane mogą przyczynić się do zwiększenia dochodów rodzin rolniczych i rozwoju regionu m.in. przez rozwój agroturystyki, która spośród wszystkich form turystyki jest szczególnie zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Niezbędne staje się więc wypracowanie i wdrażanie mechanizmów dostosowawczych poprzez wypracowanie i wdrażanie mechanizmów dostosowawczych przez odpowiednią politykę podatkową, kredytową i inwestycyjną stymulującą rozwój agroturystyki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju [7]. Liczba gospodarstw zarejestrowanych w bazie gospodarstw agroturystycznych proawdzonej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie wynosi 771. Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 3, najwięcej tego typu obiektów jest w powiecie olsztyńskim, mrągowskim i giżyckim.

Rys. 3. Liczba goapodarstw agroturystyczny zarejestrowanych w bazie W-MODR w Olsztynie wg powiatów

Agroturystyka 3.jpeg

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych agroturystyka.warmiamazury.net

Przypisy

  1. M. Drzewiecki, Agroturystyka, założenia – uwarunkowania – działania, Bydgoszcz 1996.
  2. M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, Warszawa 2006.
  3. E. Wyrwicz, Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka, [w:] Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Warszawa 2003.
  4. A. Mickiewicz, Przedsiębiorczość mieszkańców wsi w procesie rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Rozwój obszarów wiejskich – teoria i praktyka, red. A. Kożuch, Siedlce 2002, s. 123–129
  5. K. Babuchowska, E. Araźna, Rola stowarzyszeń agroturystycznych we wspieraniu turystyki na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA. Z. 2 T. 13 (2011), s. 11–15
  6. Babuchowska K., Araźna E. 2011. Rola stowarzyszeń agroturystycznych we wspieraniu turystyki na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA. Z. 2 T. 13, s. 11-15
  7. Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2013. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych. Folia Pomerania Universitatis Agriculturae Stetinansis (Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin), Seria Oeconomica, t. 299(70), s. 149-150

Bibliografia

Babuchowska K., Araźna E., Rola stowarzyszeń agroturystycznych we wspieraniu turystyki na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA. Z. 2 T. 13 (2011), s. 11–15.
Drzewiecki M., Agroturystyka, założenia – uwarunkowania – działania, Bydgoszcz 1996.
Marks-Bielska R., Babuchowska K., Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie warmińsko-mazurskim według opinii właścicieli gospodarstw rolnych. Folia Pomerania Universitatis Agriculturae Stetinansis (Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin), Seria Oeconomica, t. 299(70) 2013, s. 149–150.
Mickiewicz A., Przedsiębiorczość mieszkańców wsi w procesie rozwoju obszarów wiejskich [w:] Rozwój obszarów wiejskich – teoria i praktyka, red. A. Kożuch, Siedlce 2002, s. 123–129.
Sznajder M, Przezbórska L., Agroturystyka, Warszawa 2006.
Wyrwicz E., Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka. [w:] Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordonm, Warszawa 2003.

Przypisy