Bezrobocie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bezrobocie – w latach 2010-2013 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego przyjmowała tendencję wzrostową. W ujęciu rocznym zanotowano jednocześnie wzrost liczby zgłoszonych ofert zatrudnienia. W 2013 r. stopa bezrobocia, podobnie jak w latach ubiegłych, była najwyższa w kraju.

Ogólna charakterystyka

Na koniec grudnia 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 115,9 tys. osób i była wyższa o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego oraz o 9,4% niż w 2010 r. Podobne zmiany zaobserwowano w skali kraju, gdzie na koniec 2013 r. liczba bezrobotnych była o 1% wyższa niż rok wcześniej oraz o 10,4% wyższa w stosunku do 2010 r.

Występowanie w regionie

W województwie warmińsko-mazurskim na koniec 2013 r. odnotowano wzrost (w stosunku do roku poprzedniego) liczby bezrobotnych w piętnastu powiatach. Największy wzrost zaobserwowano w powiecie lidzbarskim (o 10,6%), a najmniejszy w mieście Olsztynie (o 0,8%). Z powiatów, które zanotowały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, największy wystąpił w powiecie iławskim (o 7,9%).

W 2013 r. blisko 83% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby wcześniej pracujące. Bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 83,3%, a ich liczba wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 3%. Wśród ogólnej liczby bezrobotnych 49,8% stanowili mieszkańcy wsi, a 51,7% kobiety (wzrost o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego).

W 2013 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (32,2 tys.), ale ich odsetek w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się o 1,2% i wynosił 27,8%. Zmniejszył się także udział osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata (o 1,1% do poziomu 19,2%). Zwiększył się natomiast odsetek osób bezrobotnych w grupach wieku 35 lat i więcej.
Ponad 60% bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy stanowiły osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe oraz zasadnicze zawodowe (odpowiednio 33% i około 28% ogółu bezrobotnych). Coraz większe problemy na rynku pracy odczuwały osoby z wykształceniem wyższym, których zbiorowość w 2013 r. zwiększyła się o 4,5% w stosunku do roku poprzedniego, a odsetek bezrobotnych w tej grupie wzrósł o 0,2% do poziomu 9%.

Stopa bezrobocia w IV kwartale 2013 roku wyniosła 21,7% i wzrosła o 0,4% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Powiatami o najwyższym poziomie stopy bezrobocia w województwie były: piski, węgorzewski, kętrzyński, bartoszycki i braniewski. Na drugim biegunie znalazły się powiaty: miasto Olsztyn, iławski, miasto Elbląg oraz giżycki. [1]

Bibliografia

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.