Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie

Rok założenia 1994
Siedziba Kościuszki 10, 14-500 Braniewo
Profil działalności stowarzyszenie
Kontakt Tel.: 55 644 45 45, E-mail: tpiotr2@op.pl
KRS 0000002043

Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie – stowarzyszenie działające na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup szczególnego ryzyka, niesienia pomocy osobom objętym zjawiskiem wykluczenia społecznego w mieście oraz na terenie powiatu braniewskiego.

Historia

Stowarzyszenie zostało założone 29 stycznia 1994 roku. Dnia 23 marca 2007 roku została uchwalona zmiana nazwy, wyraz "Klub" zastąpiono wyrazem "Stowarzyszenie".

Spotykają się tu osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu oraz ich rodziny. Stowarzyszenie bezpłatnie oferuje pomoc i wsparcie w zwalczaniu nałogu i trwaniu w abstynencji, porady i konsultacje w sytuacjach kryzysowych dla osób poszukujących pomocy, dla siebie lub swoich bliskich, pomoc lekarską w razie potrzeby, wspólnotę opartą na przyjaźni i zaufaniu, wspólne wyjazdy, imprezy rekreacyjno-rozrywkowe, dla całej rodziny.

Statut

Oświadczenie woli za Stowarzyszenie składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu.

Cele

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia:

 • ochrona i promocja zdrowia
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:

 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości:

 • odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne

Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy

 • odbiorcy: osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem

Doradztwo zawodowe, poradnictwo:

 • odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne.

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji:

 • odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem

Reprezentowanie interesów bezrobotnych i grup zawodowych:

 • odbiorcy: osoby niepracujące

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:

 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • promocja i organizacja wolontariatu

Sport, turystyka, wypoczynek:

 • turystyka i krajoznawstwo
 • wypoczynek dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo publiczne:

 • porządek i bezpieczeństwo publiczne

Prowadzone placówki dla bezrobotnych:
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej

Zarząd

Karol Motyka - prezes
Jacek K. Packo - sekretarz
Tadeusz Piotrowski - członek zarządu

Formy działalności

Podjęcie działalności utworzonego Centrum Integracji Społecznej, skierowanej na reintegrację zawodową i społeczną osób uzależnionych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych z terenu miasta Braniewa i powiatu braniewskiego.

Bibliografia

bazy.ngo.pl [20.01.2015]
prawo.money.pl [20.01.2015]
mojepanstwo.pl [20.01.2015]