Edward Pietkiewicz (policjant)

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Edward Pietkiewicz

Edward PietkiewiczŹródło: 50 lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie, red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.
Edward Pietkiewicz
Źródło: 50 lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie, red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.
Data i miejsce urodzenia 20 kwietnia 1940 r.
Toruń

Edward Pietkiewicz – nadinspektor policji (ur. 20 kwietnia 1940 r. w Toruniu). Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (25.07.1997-25.05.1999).

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Edward Pietkiewicz urodził się 20 kwietnia 1940 r. w Toruniu. W tym mieście uczęszczał do liceum ogólnokształcącego, gdzie w 1957 r. złożył egzamin maturalny. Naukę kontynuował w studium nauczycielskim na kierunku filologia polska. Po jego ukończeniu, w 1961 r., podjął pracę w szkole podstawowej jako nauczyciel języka polskiego.

Praca

Równocześnie z rozpoczęciem pracy w szkole Edward Pietkiewicz podjął starania o przyjęcie do służby w Milicji Obywatelskiej. Jako jednostkę docelową wskazał Komendę Miejską w Toruniu. Jego prośba została zaakceptowana i 15 kwietna podjął służbę na stanowisku wywiadowcy Brygady Wywiadowczej Wydziału do Walki Przestępstwami Kryminalnymi Komendy Miejskiej MO w Toruniu. W jednostce tej pracował do 1 września 1965 r., kończąc w międzyczasie roczny kurs referentów operacyjno-dochodzeniowych w Szkole Podoficerskiej MO w Pile. Następnie został skierowany do Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie, którą ukończył w czerwcu 1967 r. jako prymus. Uzyskał wówczas pierwszy stopień oficerski podporucznika MO. Został również wykładowcą szkoły w Szczytnie. Rozpoczął też studia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku pedagogika, które ukończył w 1974 r.

W 1970 r., w czasie studiów, zdecydował o powrocie do służby liniowej, znajdując zatrudnienie w Wydziale Służby Kryminalnej Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy, na stanowisku starszego inspektora. W latach następnych awansował w tej jednostce, 1 lutego 1973 r. został kierownikiem Sekcji Informacyjno-Rozpoznawczej, a 1 sierpnia 1973 r. zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego.

W kwietniu 1974 r. E. Pietkiewicz wrócił do rodzinnego Torunia obejmując stanowisko zastępcy komendanta Komendy Miejskiej i Powiatowej MO. W 1975 r., w wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjno-terytorialnego kraju i reorganizacji administracji, w Toruniu powstała Komenda Wojewódzka MO, gdzie E. Pietkiewicz objął stanowisko naczelnika Wydziału Kryminalnego. Sprawował je do 1 maja 1978 r., kiedy powierzono mu funkcję komendanta Komendy Miejskiej MO w Toruniu. 22 stycznia 1981 r. powrócił do Komendy Wojewódzkiej na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego ds. MO. 1 sierpnia 1983 r., w związku z reorganizacja aparatu terytorialnego resortu spraw wewnętrznych, stanowisko to zostało przemianowane na zastępcę szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. MO. Zajmował je do końca 1987 r., kiedy w wyniku orzeczenia dotyczącego stanu zdrowia został zwolniony ze służby w MO.

W 1989 r. E . Pietkiewicz odnowił organizacyjne związki z milicją przyjmując stanowisko starszego wykładowcy Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Szczytnie. W czerwcu 1990 r., po uzyskaniu orzeczenia o zdolności do służby w Policji oraz zwolnieniu z obowiązku odbycia służby przygotowawczej, został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Toruniu, z zadaniem zorganizowania tej jednostki. 24 listopada 1992 r. przeniesiono go na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Koszalinie, a 5 listopada 1994 r. ówczesny komendant główny Policji nadinsp. Zenon Smolarek powołał E. Pietkiewicza na swojego zastępcę, powierzając mu nadzór nad policją kryminalną. Funkcję tę pełnił do 3 grudnia 1996 r., kiedy odwołano go, na własną prośbę, ze stanowiska i umieszczono w grupie rezerwowej przy Biurze Kadr i Szkolenia KGP.

25 lipca 1997 r. E. Pietkiewicz po raz trzeci w swojej karierze trafił do Szczytna. Został wówczas wyznaczony na stanowisko komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (dalej WSPol). Pełnił je niespełna dwa lata. Za jego kadencji oddano do użytku Stanowisko Dowodzenia i Kierowania Operacjami i Siłami Policyjnymi, które było uznawane za pierwszy tego typu kompleks dydaktyczny w Polsce. W tym czasie oddano do użytku nowoczesny kompleks sportowy, składający się z krytego basenu, zespołu strzelnic oraz wielofunkcyjnej hali sportowej. Były to pierwsze duże inwestycje mające służyć poprawie jakości szkolenia.

E. Pietkiewicz przestał pełnić funkcje komendanta WSPol 25 maja 1999 r. Było to dla niego równoznaczne z ponownym pożegnaniem się ze służbą i przejściem w stan spoczynku.

Bibliografia

Majer P., Kronika Policji, [w:] Przegląd Policyjny, roczniki z lat 1990-2003.
Siemak Z., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (10 X 1990), [w:] 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), red. nauk. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004.
Pływaczewski W., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Dziesięciolecie kontynuacji. [w:] Policja 2000, nr 1-2.