Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Logo Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Logo Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Rok założenia 1995
Siedziba ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
Profil działalności współpraca międzynarodowa, wspieranie organizacji pozarządowych
Kontakt tel.: (55) 236 27 16, e-mail: eswip@eswip.pl
KRS 00 00 00 13 16

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – stowarzyszenie angażujące się rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizowanie szkoleń, doradztwo, konferencje czy publikacje. ESWIP prowadzi również swoje biura w innych miastach województwa warmińsko-mazurskiego – w Olsztynie i w Ełku – pod wspólną nazwą Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach programów: "Obywatelskie Warmia i Mazury", "Współpraca z samorządem", "Media obywatelskie", a także "Programu wspierania aktywności lokalnej obszarów wiejskich" oraz Biura Współpracy Zagranicznej. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Arkadiusz Jachimowicz.

Historia

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rodzinnych zawiązało się w grudniu 1995 r. Jego utworzenie wynikło z potrzeby wzmocnienia ruchu pozarządowego na terenie ówczesnego województwa elbląskiego, gdzie funkcjonowało w tym czasie ponad 300 organizacji pozarządowych. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. obszar działania Stowarzyszenia objął całe województwo warmińsko-mazurskie.

W 1996 r. Stowarzyszenie wydało pierwszy numer pisma "Pozarządowiec", które jest skierowane do organizacji pozarządowych i samorządowych.

W 2000 r. Stowarzyszenie wraz z Radą Miejską w Elblągu oraz Elbląską Izbą Przemysłowo-Handlową utworzyło Fundację Elbląg.

W lutym 2005 r. ESWIP rozpoczęło prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu.

Od 2007 r. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą ESWIP Consulting.

Do końca 2008 r. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zrealizowało 128 projektów, których ogólna kwota wyniosła 8 030 671,58 zł.

Statut

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i środki działania

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są rozwój, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz wspieranie aktywności obywatelskiej i wolontariatu. Założenia statutowe są realizowane m.in. poprzez udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, doradczego, informacyjnego i finansowego organizacjom pozarządowym, inicjatywom obywatelskim etc.

 • Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.

 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Kadencja władz trwa 4 lata. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z 5 członków, w tym z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

 • Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: wpływy ze składek członkowskich, dotacje, darowizny, spadki, zapisy, wpływy z działalności statutowej oraz dochody z działalności gospodarczej.

 • Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Cele

Stowarzyszenie realizuje następujące cele statutowe:

 • Dba o rozwój, integrację, promocję organizacji pozarządowych z regionu.
 • Wspiera aktywność obywatelską i wolontariat.
 • Wspiera przedsiębiorczość, ekonomię społeczną i społeczną odpowiedzialność biznesu.
 • Bada sfery społeczne.
 • Wspiera inicjatywy społeczne w obszarze pożytku publicznego.
 • Wspiera rozwój partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej oraz środowiskami biznesu.
 • Uczestniczy w kreowaniu polityk publicznych.

Zarząd

Członkowie Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych:

Formy działalności

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje założenia statutowe poprzez następujące projekty, programy i inicjatywy:

 • Program "Obywatelskie Warmia i Mazury", który objął:
 • Program "Współpraca z samorządem", w ramach którego podjęto takie działania jak:
  • utworzenie Forum Pełnomocników, które stanowi płaszczyznę edukacji i dialogu pracowników samorządów odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi
  • wypracowanie wielu programów i strategii jak "Wojewódzki program na rzecz osób starszych" oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  • wypracowanie zasad współpracy i rocznych programów współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi
  • Program "Wspieranie aktywności lokalnej obszarów wiejskich", który objął takie działania jak:
  • współorganizację Forum Aktywności Lokalnej
  • wsparcie powstania wsi tematycznych w województwie warmińsko-mazurskim, tj. Aniołowo, Suchacz, Pogrodzie, Kadyny
  • zorganizowanie wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy dwóch seminariów pt. "Upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich"
  • wsparcie powstania Centrów Aktywności Lokalnej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Program "Media Obywatelskie", który objął takie działania jak:
  • wydawanie od 1996 r. pisma "Pozarządowiec" dla organizacji pozarządowych i samorządowych
  • prowadzenie współpracy z portalem ngo.pl
  • administrowanie warmińsko-mazurskiego serwisu organizacji pozarządowych wim.ngo.pl
  • utworzenie Telewizji Obywatelskiej
  • zorganizowanie konferencji mediów obywatelskich
  • prowadzenie wydawnictwa
  • wydanie szeregu publikacji
 • Prowadzenie Biura Współpracy Zagranicznej, które może poszczycić się następującymi sukcesami:
  • skojarzenie ponad 50 organizacji i instytucji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego
  • zorganizowanie ponad 12 wizyt studyjnych z udziałem ok. 300 obywateli rosyjskich z Obwodu Kaliningradzkiego.
  • utworzonie Fundusz Polsko-Rosyjskiej Współpracy Młodzieżowej
  • nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z Anglii, Białorusi, Litwy, Niemiec, Federacji Rosyjskiej i Litwy
  • zorganizowanie 6 międzynarodowych konferencji z udziałem przedstawicieli państw europejskich

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody przyznane Elbląskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych:

 • 2003 r. – nagroda "Najlepszy z najlepszych 2003" przyznawana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i zagranicą
 • 2003 r. – nagroda Pro Publico Bono za Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Herold"
 • 2010 r. – nagroda w ramach VII edycji Forum Przyjaznego Sąsiedztwa za wydawanie "Pozarządowca", działalność Telewizji Obywatelskiej oraz za prowadzenie regionalnego serwisu wim.ngo.pl dla działaczy trzeciego sektora
 • 2012 r. – trzecie miejsce w kategorii "Wideo" w II Międzynarodowym Konkursie Mediów Obywatelskich – International Citizen Media Award za realizację krótkiego filmu promującego Stowarzyszenie Avatar

Bibliografia

bazy.ngo.pl [11.04.2014]
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych [11.04.2014]
Fundacja Elbląg [11.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [11.04.2014]