Fundacja "Borussia"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja "Borussia"

Logo Fundacji "Borussia"
Logo Fundacji "Borussia"
Rok założenia 2006
Założyciel Robert Trąba, Kazimierz Brakoniecki
Siedziba ul. Zyndrama z Maszkowic 2, 10-133 Olsztyn
Profil działalności nauka, kultura, tożsamość i tradycja narodowa
Kontakt tel. 89 523 72 93, e-mail: sekretariat@borussia.pl
KRS 0000258055

Fundacja "Borussia" – fundacja powstała w 2006 roku, by kontynuować i wspierać działalność Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa "Borussia". Jej fundatorami są Robert Traba i Kazimierz Brakoniecki. Jednym z najważniejszych celów statutowych Fundacji jest poznawanie, upowszechnianie i kultywowanie wielokulturowej i wielonarodowej tradycji ziem położonych pomiędzy dolną Wisłą a Niemnem oraz wschodnich obszarów basenu Morza Bałtyckiego. Prezesem Zarządu Fundacji "Borussia" jest Kornelia Kurowska.

Historia

Fundacja "Borussia" została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 16 czerwca 2006 roku. Założycielami fundacji byli Robert Trąba oraz Kazimierz Brakoniecki. Powodem powołania Fundacji była chęć kontynuowania i wspierania działalności Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa "Borussia" istniejącego od 1993 roku.

Od kwietnia 2005 roku Fundacja "Borussia" wraz z Funduszem "Pamięć i Przyszłość" oraz niemiecką Fundacją "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" realizuje projekt Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach, w ramach którego młodzi ludzie z Polski, Niemiec i Rosji odbywają roczny staż wolontariacki w instytucjach i organizacjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.

30 czerwca 2013 roku Fundacja "Borussia" wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa "Borussia" odebrały wyróżnienie "Chroniąc Pamięć", które jest nadawane wspólną decyzją Ambasady Izraela w Warszawie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Funduszu Michaela Traisona dla Polski, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

W ostatnich latach Fundacja "Borussia" była organizatorem lub współorganizatorem między innymi następujących inicjatyw i projektów:

 • W październiku 2013 roku Fundacja "Borussia" wraz z Fundacją Edukacja dla Demokracji zorganizowała pokaz filmu dokumentalnego Od szeptu do krzyku w reżyserii Bena Mosesa.
 • W grudniu 2013 roku Fundacja współorganizowała spotkania z cyklu Chanuka w Olsztynie, w ramach których odbyły się m.in. wystawa malarska, wykłady i warsztaty.
 • Lekcje Dialogu - to cykl bezpłatnych zajęć skierowanych do uczniów olsztyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek i piątek od listopada 2013 do końca stycznia 2014 roku w siedzibie Borussi - w Centrum Dialogu Międzynarodowego DOM MENDELSOHNA. Projekt realizowano dzięki dofinansowaniu Samorządu Miasta Olsztyna oraz Goethe-Institut. Prowadzącą zajęć i koordynatorką była Beata Wiśniowska.
 • 20 maja 2014 roku Fundacja współorganizowała spotkanie z Krzysztofem Vargą poświęcone książce Czardasz z mangalicą.
 • 7 czerwca 2014 roku Fundacja współorganizowała spotkanie z Katarzyną Plebanek poświęcone książce Bokserka.
 • Projekt muzyczno-artystyczny Kompozycja krajobrazu - to międzynarodowy projekt muzyczno-artystyczny, który obejmował dwutygodniowe warsztaty skierowane do 30 młodych artystów z Polski, Niemiec i Litwy, zainspirowanych wyjątkowymi miejscami w krajobrazie Warmii. Warsztaty odbyły się w dniach 7-20 września 2014 roku
 • Projekt Przez wolontariat do zatrudnienia - to projekt skierowany do młodych ludzi z wyższym wykształceniem z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. W jego ramach oferowano płatny wolontariat, w ramach którego młodzi ludzie zdobywali pierwsze zawodowe doświadczenia. Projekt zrealizowano w 2013 roku;

Ponadto Fundacja "Borussia" koordynuje wizyty studentów w ramach Study Tours to Poland. Projekt obejmuje wizyty studyjne w Polsce skierowane do studentów i profesjonalistów z Europy Wschodniej. Celem wizyt jest zapoznanie obcokrajowców z Polską, a także wymianie doświadczeń z zakresu demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych czy też inicjatyw obywatelskich. Ogólnopolskim koordynatorem programu Study Tours to Poland jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Statut

Statut Fundacji "Borussia" zbudowany jest z następujących rozdziałów:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE,
II. CELE FUNDACJI,
III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI,
IV. WŁADZE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI,
V. UCHWALENIE I ZMIANY STATUTU,
VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

Pełna wersja Statutu Fundacji "Borussia".

Cele

Celami statutowymi Fundacji "Borussia" są:

 • Poznawanie, upowszechnianie i kultywowanie wielokulturowej i wielonarodowej tradycji ziem położonych pomiędzy dolną Wisłą a Niemnem oraz wschodnich obszarów basenu Morza Bałtyckiego
 • Działanie na rzecz demokratycznego, kulturowego i ekologicznego rozwoju tych ziem
 • Organizowanie i pogłębianie pokojowego dialogu pomiędzy narodami związanymi z tymi ziemiami
 • Kształtowanie własnego ośrodka kulturotwórczego
 • Wspieranie działań obywatelskich i kulturowo-edukacyjnych związanych z rozwojem demokracji w Polsce i uczestnictwem w tworzeniu pokojowej, jednoczącej się Europy
 • Wspomaganie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki w regionie Warmii i Mazur

Zarząd

Formy działalności

Fundacja "Borussia" realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Naukę, edukację, oświatę i wychowanie, działalność edukacyjną w zakresie pozostałych form kształcenia
 • Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji
 • Twórczość artystyczną, literacką oraz działalność kulturalną
 • Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami i narodami
 • Promocję i organizację wolontariatu
 • Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
 • Działalność wydawniczą i czasopiśmienniczą
 • Działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność wspomagającą badania, w szczególności tworzenie, przetwarzanie, przekazywanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych
 • Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
 • Działalność związaną z turystyką, w tym krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Źródła

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [23.10.2014]
Borussia odbierze odznaczenie - "Chroniąc Pamięć" - w Krakowie, 29.06.2013 [23.10.2014]
Borussia Olsztyn [23.10.2014]
Fundacja "Borussia", Olsztyn [23.10.2014]
jmr, Fundacja Borussia oferuje wolontariat wykształconym bezrobotnym, 16 listopada 2012 [23.10.2014]
Kanał Fundacji "Borussia" na YouTube [23.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [23.10.2014]
Lekcje Dialogu [23.10.2014]
Miejsce na literaturę - spotkanie z Grażyną Plebanek 7 czerwca 2014 roku, 4 czerwca 2014 [23.10.2014]
Złakowska-Cieślak D., Gietrzwałd. Nabór uczestników do międzynarodowego projektu muzyczno-artystycznego: "Kompozycje krajobrazu", 7.07.2014 [23.10.2014]