Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"

Logo Fundacji "Przyszłość dla Dzieci"
Logo Fundacji "Przyszłość dla Dzieci"
Rok założenia 2002
Założyciel Edytor sp. z o.o.
Siedziba 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
Profil działalności fundacja niosąca pomoc dzieciom wymagającym leczenia i rehabilitacji
Kontakt tel.: 89 539 74 04, e-mail: fundacja@gazetaolsztynska.pl
KRS 0000148747

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" – fundacja założona przez wydawcę Gazety Olsztyńskiej w 2002 r., mająca na celu pomoc dzieciom z rodzin, których nie stać na rehabilitację i leczenie. Siedziba Fundacji znajduje się w Olsztynie.

Prezes Zarządu – Jarosław Tokarczyk.
Źródło: www.olsztyn24.com

Historia

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" założona została w 2002 r. przez Edytor sp. z o.o. – wydawcę Gazety Olsztyńskiej. Od początku swego istnienia Fundacja pomaga chorym dzieciom poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie specjalistycznych badań lekarskich.

Fundacja tak oto definiuje swoją działalność: "Dzieci są różne. Ciekawskie, rozbiegane, pełne energii. Są i takie, które wymagają leczenia i rehabilitacji. Takimi właśnie opiekuje się Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" [...]. Pomagamy, bo chcemy, by każde dziecko mogło śmiało spojrzeć w przyszłość. Nasi podopieczni mają kilka tygodni, miesięcy albo lat. Ich życie naznaczone jest chorobą, ubóstwem i cierpieniem. Pomoc Fundacji "Przyszłość dla Dzieci" to często jedyny ratunek dla maluchów"[1].

Od 2004 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Na cele Fundacji można przekazać 1% podatku dochodowego.

Statut

Fundacja działa oparciu o Statut, którego tekst jednolity uchwalono 4 marca 2011 r.

Struktura Statutu:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cel, zasady i formy działalności Fundacji
 • Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
 • Rozdział IV. Organy Fundacji
 • Rozdział V. Postanowienia końcowe[2]

Cele

Głównym celem organizacji jest niesienie pomocy dzieciom wymagającym drogiego leczenia i rehabilitacji, których rodzice i opiekunowie nie posiadają dostatecznie dużych środków finansowych, aby móc w pełni sfinansować leczenie. Pomoc Fundacji realizowana jest poprzez wspieranie finansowe badań, zabiegów i operacji, a także pobytów w placówkach leczniczych oraz zakup leków.

Cele określone w statucie to:

 • niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i szeroko rozumianej rehabilitacji
 • zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczych i domach dziecka
 • tworzenie możliwości wypoczynku i jego organizacja dla dzieci potrzebujących
 • zapewnienie możliwości kształcenia dzieci potrzebujących oraz dzieci szczególnie uzdolnionych poprzez tworzenie i organizację odpowiednich ofert kształcenia
 • pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich
 • pomoc materialna dla dzieci znajdujących się w krytycznej sytuacji wskutek zdarzeń losowych, którym nie są w stanie pomóc członkowie ich rodzin
 • zapewnienie zabezpieczenia bytu sierotom poprzez tworzenie i organizację ośrodków opieki

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Fundacji, liczy od 1 do 3 osób a jego kadencja trwa 4 lata. Reprezentuje on Fundację na zewnątrz, zarządza jej majątkiem, przyjmuje darowizny, spadki i zapisy majątkowe.
Skład Zarządu:

Formy działalności

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

 • upowszechnianie wiedzy i informacje na temat przypadków dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy
 • współpracę z publiczną i niepubliczną służbą zdrowia oraz z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi
 • współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, również zagranicznymi, spełniającymi podobną misję publiczną
 • organizowanie imprez, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji przeznaczone na realizację jej celów statutowych
 • współdziałanie z władzami lokalnymi
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie środków finansowych i rzeczowych niezbędnych dla działalności Fundacji

Przypisy

 1. Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" [10.06.2014]
 2. Fundacja "Przyszłość dla Dzieci", Statut [10.06.2014]

Bibliografia

bazy.ngo.pl [17.04.2014]
gazetaolsztynska.pl, Przekażmy 1 procent podatku Fundacji "Przyszłość dla Dzieci" [17.04.2014]
Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" [17.04.2014]
naszolsztyniak.pl, Pomagamy z potrzeby serca [17.04.2014]