Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Atut" w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 'Atut" w Ostródzie

Logo Fundacji
Logo Fundacji
Rok założenia 2001
Siedziba ul. Tadeusza Kościuszki 2, 14-100 Ostróda,
Profil działalności wspieranie przedsiębiorczości
Kontakt tel./fax +48 89 646 79 57,
atut.otg.pl
KRS 0000070438


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Atut" w Ostródzie – organizacja skupiająca działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku. Prezesem Fundacji jest Wojciech Zalewski.

Historia

Fundacja została zarejestrowana 10 grudnia 2001 r. Pomysł jej powołania przez lokalne środowisko przedsiębiorców pojawił się w lipcu 2001 r. i wynikł z problemów trawiących rynek lokalny – wysokiego bezrobocia oraz zastoju gospodarczego.

Statut

Fundacja działa w oparciu o Statut, który posiada następującą strukturę:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
 • Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
 • Rozdział IV. Organy Fundacji
 • Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji
 • Rozdział VI. Gospodarka finansowa Fundacji
 • Rozdział VII. Zmiana statutu Fundacji
  • Rozdział VIII

Statut Fundacji dostępny jest na stronie internetowej organizacji Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Atut" w Ostródzie, Statut Fundacji.

Cele

Do głównych celów Fundacji należy:

 • ograniczanie bezrobocia dzięki:
  • udzielaniu poręczeń kredytowych nowo powstającym oraz istniejącym przedsiębiorstwom z terenu powiatu ostródzkiego na działalność związaną z tworzeniem nowych miejsc pracy i utrzymaniem już istniejących
  • doradzaniu małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym pomoc w przygotowywaniu wniosków do programów pomocowych krajowych i Unii Europejskiej
 • wpływ na rozwój regionu ostródzkiego dzięki:
  • inicjowaniu i wspieraniu programów społecznych i gospodarczych w zakresie rozwoju kultury, ochrony środowiska naturalnego i aktywizacji obszarów wiejskich
  • promowaniu regionu, rozwoju demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z regionu ostródzkiego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi (konferencje, szkolenia, targi)
 • wspieranie młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z obszarów popegeerowskich i wiejskich (fundusz stypendialny)

Fundacja posiada swoją strategię rozwoju, która przewiduje:

 • otwarcie centrum informacji turystycznej
 • stworzenie centrum wolontariatu
 • stworzenie bazy danych o lokalnym biznesie
 • uruchomienie serwisu internetowego pomagającego osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy

Zarząd

Prezesem Zarządu jest Wojciech Zalewski, a jego zastępcą Ewa Korpusik. Pracę Zarządu kontroluje 9-osobowa rada, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów miejskich, gminnych i samorządu powiatowego:

Formy działalności

Fundacja aktywizuje rynek pracy i osoby bezrobotne m.in. poprzez:

 • warsztaty psychologiczne dla osób z trudnościami na rynku pracy
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • różnego rodzaju kursy doszkalające zawodowo (np. kurs na formierza, kurs wizażu, kurs stylizacji paznokci)
 • szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • szkolenia z podstaw obsługi komputera i kas fiskalnych
 • kursy z zakresu właściwego porozumiewania się (rozwiązywanie konfliktów, mediacja, właściwa komunikacja)
 • realizacje projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, mających na celu aktywizację społeczno-zawodową młodzieży pochodzącej z terenu gminy Ostróda

Bibliografia

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Atut" w Ostródzie [22.04.2014]