Gimnazjum Publiczne w Wilczętach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum Publiczne w Wilczętach

Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: 14-405 Wilczęta

Gimnazjum Publiczne w Wilczętach – placówka oświatowa działająca w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem placówki jest Ryszard Siedlecki.

Historia

Szkoła w Wilczętach została założona po wojnie, w 1946 roku. W 2006 roku obchodziła swoje 60-lecie. W ciągu tego okresu przechodziła przeobrażenia strukturalno-organizacyjne. Od 1999 roku funkcjonuje jako gimnazjum.

Cele i zadania

 • Prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 • zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 • dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
 • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 • realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Kamińska Beata
 • chemia - Kamińska Beata
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Nisiewicz Ewa
 • fizyka - Marzec Alicja
 • geografia - Siedlecka Irena
 • historia - Niska Wiesława
 • informatyka - Wołczecki Paweł
 • j. angielski - Materna Paulina
 • j. polski - Siedlecki Ryszard, Wysocka Emilia
 • j. niemiecki - Waldeck Dorota
 • matematyka - Michałek Anna, Siedlecka Irena
 • muzyka - Semkiw Krystyna
 • plastyka - Biedunkiewicz Łucja
 • religia - Semkiw Krystyna
 • wos. - Niska Wiesława
 • wych. fizyczne - Michałek Piotr, Wołczecki Paweł

Ciekawostki

Gimnazjum wychowuje uczniów zgodnie z tradycjami narodu polskiego, ogólnoludzkimi normami moralnymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka kierując się uniwersalnym systemem wartości i respektowaniem chrześcijańskiego systemu wartości (Statut Gimnazjum 2010).

Bibliografia

gimnazjumwilczeta.cba.pl[11.10.2014]