LGD "Razem Silniejsi"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
LGD "Razem Silniejsi"
LGD Razem Silniejsi logo.jpeg
Znak graficzny LGD "Razem Silniejsi"
Przedmiot działalności: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Adres: ul. Armii Krajowej 3

19-300 Ełk

E-mail: biuro@razemsilniejsi.org
Telefon: 87 610 44 37; 505 036 318
Strona internetowa: http://www.razemsilniejsi.org/dzial-aktualnosci

LGD „Razem Silniejsi” – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Robert Artur Kuczyński.

Informacje ogólne

LGD "Razem silniejsi" powstało dzięki inicjatywie Wójta Gminy Ełk oraz Rady Gminy Ełk. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem silniejsi" zostało wpisane do KRS 27 stycznia 2009 r. pod numerem 0000321661. Koncentruje się na obszarze gminy Ełk (rys. 1).

Rys. 1. Obszar działania LGD „Razem Silniejsi"

LGD Razem Silniejsi obszar działania.jpg

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2013

Celami Stowarzyszenia są:

 • realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • aktywizowanie ludności wiejskiej
 • działania mające na celu rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych
 • wspieranie rozwoju edukacji
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli
 • działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
 • działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • działalność wydawniczą
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • działalność organizatorów turystyki
 • działalność w zakresie informacji turystycznej
 • działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • działalność związaną z kulturą
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • naukę języków obcych
 • działalność wspomagającą edukację
 • działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych
 • działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada Decyzyjna.

Skład Zarządu:

Skład Rady:

Skład Komisji rewizyjnej:

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Działania "Razem Silniejsi"
ul. Armii Krajowej 3
19-300 Ełk
tel. 87 610 44 37 / 505 036 318
fax. 87 610 38 70
e-mail: biuro@razemsilniejsi.org

Bibliografia

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem silniejsi" [12.10.2014]
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009–2013 [12.10.2014]