Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Olsztyńskie"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
LGR "Pojezierze Olsztyńskie"

LGR Pojezierze Olsztyńskie.jpeg
Znak graficzny Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie"
Przedmiot działalności: stymulowanie zrównoważonego wykorzystania

zasobów; rozwój turystyki; działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej

Adres: ul. Adama Mickiewicza 40,
11-010 Barczewo
E-mail: biuro@lgrpo.pl
Telefon: (89) 674 01 27
Strona internetowa: lgrpo.pl

LGR "Pojezierze Olsztyńskie" – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Funkcję prezesa Zarządu pełni Tomasz Piłat.

Informacje ogólne

Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Olsztyńskie" jest to stowarzyszenie specjalne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 16 lutego 2010 r. pod nr KRS 0000344996.

Utworzenie Stowarzyszenia poprzedzał szereg inicjatyw, spotkań i konferencji, w których zaangażowanych było wiele osób z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Najważniejsze spotkania oraz inicjatywy zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Historia tworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie"
termin i miejsce spotkań zakres prac/omawiane tematy
6.05.2009 (Olsztyn) Spotkanie władz samorządowych z powiatu olsztyńskiego w sprawie podjęcia deklaracji o tworzeniu jednej, wspólnej Lokalnej Grupy Rybackiej.
27.05.2009 (Olsztyn) Spotkanie w sprawie identyfikacji partnerów z obszaru, określenia zakresu funkcjonowania partnerstwa w ramach osi 4 PO RYBY.
24.06.2009 (Olsztyn) Spotkanie przedstawicieli gmin, przedstawicieli środowiska rybackiego oraz sektora społecznego w sprawie omówienia zasad budowy partnerstwa i procesu tworzenia partnerstwa trójsektorowego.
30.07.2009 (Stawiguda) Rozpoczęcie prac nad projektem statutu Lokalnej Grupy Rybackiej.
15.07.2009 (Barczewo); 5.08.2009 (Olsztynek); 26.08.2009 (Purda); 16.09.2009 (Gietrzwałd) Cztery spotkania (w Urzędach Gmin należących do LSR PO) poświęcone pracom nad założeniami oraz projektem LSROR.
6.10.2009; 7.10.2009; 15.10.2009; 16.10.2009 (Olsztyn) Szkolenia prowadzone przez przedstawiciela Stowarzyszenia Agrolinia. Celem szkoleń było poinformowanie osób zainteresowanych osi 4 PO RYBY, a w szczególności przekazanie uczestnikom wiedzy na temat działań, jakie należy podjąć w celu utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
27.10.2009 (Kolno) Opracowanie ostatecznej wersji projektu statutu przed zebraniem założycielskim, przygotowanie dokumentacji związanej z zebraniem założycielskim.
20.11.2009 (Tumany, gm. Barczewo) Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Olsztyńskie". Przyjęcie uchwał o powołaniu stowarzyszenia. Powołanie Komitetu Założycielskiego.
16.02.2010 Złożenie przez Komitet Założycielski wniosku o rejestrację Stowarzyszenia. Rejestracja Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie" w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
9/10.03.2010 (Olsztyn) Wybór Zarządu oraz Komitetu Stowarzyszenia.
24.03.2010 (Olsztyn) Zakończenie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i przyjęcie jej przez Walne Zebranie Członków.
31.03.2010 Złożenie wniosku o wybór lokalnej grupy rybackiej (LGR) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).
15.09.2010 Pismo informacyjne w sprawie pozostawienia wniosku bez oceny merytorycznej.
5.10.2010 (Barczewo) Spotkanie przedstawicieli gmin, przedstawicieli środowiska rybackiego oraz sektora społecznego w sprawie omówienia zmian koniecznych do wprowadzenia w LSROR.
15.11.2010 (Swaderki gm. Olsztynek) Przedstawienie i omówienie projektu zmian w LSROR.
14.02.2011 (Biskupiec) Zakończenie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i przyjęcie jej przez Walne Zebranie Członków.

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie, lgrpo.pl, str. 4-5.


W skład Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie" wchodzi 8 gmin województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda (rys. 1). Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój i chęć współpracy. Ponadto charakteryzuje się czystym środowiskiem i dużą liczbą lasów i jezior.

Rys. 1. Obszar działania Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie".

LGR Pojezierze Olsztyńskie obszar działania.jpg

Źródło: lgrpo.pl [24.04.2014]

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) dla obszaru gmin: Barczewo, Biskupiec Reszelski, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda
 • realizacja LSROR
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich
 • aktywizowanie i integracja społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa
 • złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim
 • poprawa jakości życia społeczności rybackich związanych z rybołówstwem
 • aktywizowanie i integracja społeczna ludności
 • wspomaganie rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze działania
 • podtrzymywanie tożsamości kulturowej obszaru działania
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
 • ochrona i rekultywacja wód śródlądowych
 • rozwój i promocja akwakultury
 • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego
 • promocja obszarów rybackich
 • wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz Unię Europejską i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie możliwości wdrażania programów rozwoju
 • rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej mającej na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z UE
 • wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym
 • promowanie produktów lokalnych
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasad równych praw kobiet i mężczyzn
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz działań na rzecz odnawialnych źródeł energii
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych
 • promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy)
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich i rybackich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia
 • wspieranie szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, rozbudowa bazy służącej zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży
 • prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • promocję obszarów wiejskich położonych w gminach objętych działaniem Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie": Barczewo, Biskupiec Reszelski, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda
 • mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach objętych działaniem Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie"
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach objętych działaniem LGR "Pojezierze Olsztyńskie"
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie projektów związanych z realizacją LSROR
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw na rzecz społeczności wiejskiej i małych miast z obszaru działania Stowarzyszenia
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGR określonych w prawie polskim i prawie UE
 • działalność mającą na celu ochronę środowiska
 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i kursów
 • organizowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących promocji regionu i utrzymaniu jego tożsamości kulturowej
 • wsparcie doradcze dla projektów i inicjatyw inwestycyjnych dotyczących wyposażenia i rozwoju obszarów wiejskich
 • działalność propagandową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów; opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych; tworzenie stron internetowych; przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu wchodzą:

W pracach Komitetu uczestniczą:

Komisję Rewizyjną tworzą:

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Olsztyńskie"
ul. Adama Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo
tel.: (89) 674 01 27
e-mail: biuro@lgrpo.pl

Bibliografia

Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" [24.04.2014
Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie", Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Olsztyńskie" [15.06.2014]
Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Olsztyńskie", Statut [15.06.2014]