Młodzieżowa Rada Miasta Giżycko

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Młodzieżowa Rada Miasta Giżycko

Logo Młodzieżowej Rady Miasta Giżycko.Źródło: gizycko.pl
Logo Młodzieżowej Rady Miasta Giżycko.
Źródło: gizycko.pl
Rok założenia 2005
Siedziba Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Profil działalności organ pomocniczy Rady Miasta Giżycko
Kontakt Pełnomocnik Burmistrza ds.Młodzieżowej Rady Miasta Rafał Ciechanowicz rafal.ciechanowicz@gizycko.um.gov.pl, tel (87)4285582
KRS Brak

Młodzieżowa Rada Miasta Giżycko – nieobligatoryjny, fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Tworzą ją reprezentanci młodzieży z giżyckich gimnazjów i szkół średnich, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na terenie miasta Giżycko i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Pracując w Młodzieżowej Radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat, podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta.

Historia

Podstawą powołania oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka była:

 • Uchwała nr XXXII/73/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005r.w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Na podstawie art. 5b ust. 2,3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Giżycka. § 2. Ustala się statut działalności Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Uchwała nr XL/39/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia nowego statutu Młodzieżowej Rady Miasta

Na podstawie art. 5b ust. 2,3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się nowy statut Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXXII/73/05 z dnia 20.06.2005r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka odbyła się 27 stycznia o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku. Głównym punktem sesji były wybory prezydium Rady czyli Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz składu osobowego komisji stałych Rady.

Statut

Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z wyodrębnionej dla potrzeb działalności Rady części budżetu miasta Giżycka. Dla realizacji celów statutowych Rada może również starać się pozyskiwać środki na te cele z innych źródeł.

Cele

Rada realizuje swoje zadania podejmując uchwały na sesjach. Pomiędzy sesjami młodzież pracuje w ramach spotkań roboczych grup problemowych, powoływanych w celu organizacji konkretnego przedsięwzięcia lub akcji.

Celem działania Rady jest:

 • upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Mieście Giżycku.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Giżycku regulujących sprawy istotne dla środowiska młodzieżowego, w sposób uwzględniający opinie i postulaty zgłaszane przez młodzież miasta Giżycka,
 • inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście,
 • podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej,
 • inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
 • prowadzenie działalności informacyjno – doradczej,
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady

Zarząd

 • Przewodniczący MRMG – Bartłomiej Komarzewski
 • Wiceprzewodniczący MRMG – Paulina Pupiałło
 • Sekretarz MRMG – Justyna Grad
 • Członkowie:
  • Grzegorz Ksepka
  • Mateusz Jeżewski
  • Szymon Leszek
  • Maja Szabłowska
  • Radosław Naprawski
  • Karolina Maria Borkowska
  • Monika Wojculewicz
  • Roberta Nawrot
  • Katarzyna Sawczuk
  • Magdalena Więcek
  • Patryk Pokora
  • Bartłomiej Płoszyński
  • Joanna Biercewicz
  • Paweł Piątek

Formy działalności

MRM Giżycko posiada trzy filary działalności:

 • działalność konsultacyjna
 • działalność opiniodawcza
 • rozpowszechnianie idei samorządności

Bibliografia

gizycko.um.gov.pl [25.02.2015]
gizycko.pl [25.02.2015]
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka.