Mariusz Róg

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mariusz Róg

Data i miejsce urodzenia 21 września 1956 r.
Nowy Targ

Inspektor Policji dr Mariusz Róg (ur. 21 września 1956 r. w Nowym Targu) – p.o. Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (16.05.2003-10.06.2003).

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Mariusz Róg urodził się 21 września 1956 r. w Nowym Targu. Do 1983 r. mieszkał w Zakopanem, gdzie uczęszczał zarówno do szkoły podstawowej jak i liceum. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1975 r., w tym samym roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej ukończeniu w stopniu kaprala WP, wrócił do Zakopanego, gdzie mundur wojskowy zamienił na milicyjny. 1 lipca 1979 r. podjął służbę w Komendzie Miejskiej MO w Zakopanem na stanowisku dzielnicowego. Wkrótce potem skierowano go do Ośrodka Szkolenia MO w Krakowie, dla odbycia przeszkolenia zawodowego, które ukończył w lipcu 1980 r. Równocześnie złożył pomyślnie egzaminy wstępne do Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Szczytnie. Naukę podjął tam 1 października 1980 r., a ukończył 30 czerwca 1983 r., zdobywając wyższe wykształcenie zawodowe oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika MO.

Praca

M. Róg po ukończeniu WSO MSW nie powrócił do macierzystej jednostki, lecz pozostał w Szczytnie jako starszy asystent cyklu VI – prawa państwowego, cywilnego i dyscyplin pokrewnych. Realizował zajęcia głównie z prawa administracyjnego i prawa międzynarodowego. Równocześnie podjął starania zmierzające do podwyższenia swoich kwalifikacji rozpoczynając studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył je w czerwcu 1985 r. uzyskując stopień magistra administracji.

Siedem lat później doktoryzował się na podstawie pracy "Zakres kontroli społecznej w systemie administracji lokalnej". Stopień dr nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne, nadała mu 28 kwietnia 1992 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Wraz ze zdobyciem stopnia doktora M. Róg odnotował pierwszy awans w strukturach Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie (dalej WSPol), w którą w międzyczasie przekształciła się WSO MSW. Został wówczas przeniesiony na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Policyjnego Instytutu Prawa. 1 czerwca 1993 r. został mianowany kierownikiem Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka Instytutu Prawa. 1 października 1997 r., kiedy w uczelni dokonano wewnętrznej reorganizacji, został kierownikiem Zakładu Prawa Instytutu Prawa i Nauk Społecznych. 1 lutego 1998 r., na wniosek ówczesnego komendanta WSPol nadinsp. Edwarda Pietkiewicza, M. Roga mianowano dyrektorem tego instytutu.

Doświadczenie M. Roga w kierowaniu jednostkami zdecydowało o jego kolejnym awansie na stanowisko zastępcy komendanta WSPol – 15 marca 2003 r. Gdy 15 maja 2003 r. odwołano z funkcji komendanta uczelni W. Pływaczewskiego, kierowanie nią na zasadzie pełnienia obowiązków powierzono M. Rogowi. W tej roli mógł się sprawdzić tylko niespełna miesiąc – od 16 maja do 10 czerwca. Został zastąpiony przez R. Drożdza, który również początkowo kierował WSPol jako pełniący obowiązki jej komendanta. M. Róg objął wówczas stanowisko zastępcy komendanta. Nie pełnił go jednak długo. M. Roga zwolniono z funkcji zastępcy komendanta WSPol 24 czerwca 2003 r. Dalszą służbę pełnił w Biurze Prawnym KGP, początkowo na stanowisku radcy. Później dwukrotnie powierzano mu pełnienie obowiązków dyrektora tego biura, a 18 stycznia 2006 r. mianowano jego dyrektorem. Obowiązki te wypełniał niemal dwa lata. 30 grudnia 2007, zgodnie ze zgłoszoną prośbą, został zwolniony ze służby w Policji. Pracę zawodową kontynuował w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, a także w Wyższej Szkole Policji.

Bibliografia

Kamasa D., Kronika Policji, [w:] Przegląd Policyjny, roczniki z lat 2004-2009. Majer P., Komendanci Wyższej Szkoły Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczytnie oraz komendanci - rektorzy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, [w:] 40 lat Policyjnego Szkolnictwa Wyższego w Szczytnie, S. Grabowski, P. Majer, A. Misiuk, Szczytno 2012 r. Majer P., Kronika Policji, [w:] Przegląd Policyjny, roczniki z lat 1990-2003. Siemak Z., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (10 X 1990 - ), [w:] 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), red. nauk. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004.