Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie

Budynek placówki.Źródło: szkolnictwo.pl
Budynek placówki.
Źródło: szkolnictwo.pl
Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Ramsowo 87, 11-010 Barczewo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Jan Marcin Malinowski .

Historia

Jak wynika z najstarszej kroniki szkolnej, Szkoła Podstawowa w Ramsowie rozpoczęła swoją działalność jesienią 1945 roku. Najprawdopodobniej powstała jednak wcześniej, bo na początku XIX wieku, gdy zbudowano pobliski kościół parafialny. Nie zachowały się jednak żadne zapiski potwierdzające tą tezę.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej kierownictwo nad placówką objął Janusz Kołakowski. Budynek szkolny był wówczas w bardzo złym stanie technicznym, brakowało również mebli i pomocy szkolnych. Nauczyciele musieli wiec zadbać nie tylko o kształcenie i krzewienie polskiej kultury, lecz również o zapewnienie dzieciom godziwych warunków do nauki. Sytuacja poprawiła się na przełomie lat 60. i 70., dzięki licznym inicjatywom Komitetom Rodzicielskiego. Organizowano zbiórki, zabawy, festyny, z których dochód przeznaczano w całości na rozwój szkoły. Dodatkową pomoc materialną placówka otrzymała również ze strony sponsorów. Dzięki temu zakupiono nowy sprzęt, podręczniki, wyposażono sale oraz organizowano wycieczki dla uczniów w różne zakątki kraju.

W latach 70. działała w szkole grupa harcerska, a w późniejszym okresie również drużyna zuchów. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było wybudowanie sali gimnastycznej i nowych toalet w 1993 r. Wielkim sukcesem było również otworzenie wyczekiwanej sali informatycznej w roku 2002.

Od 2004 roku szkoła w Ramsowie funkcjonuje jako Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek. W ramach Zespołu działają: Niepubliczne Przedszkole, Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Gimnazjum.

Działalność

Szkoła realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in projekty: "Zespół Szkół w Ramsowie - mała placówka z dużymi aspiracjami", "Szkoła nowych możliwości szansą na lepszą przyszłość uczniów", "Interaktywne kształcenie SP w Ramsowie". Prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. W szczególności szkoła:

§ 4
1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

 • realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych
 • wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym rozwijania zainteresowań i uzdolnień
 • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
 • współpracę ze środowiskiem

2) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:

 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
 • ścisłą współpracę z rodzicami
 • realizowanie programu wychowawczego szkoły, uchwalonego przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego
 • kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

3) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez:

 • zorganizowanie zajęć świetlicowych
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej
 • umożliwienie spożywania posiłków
 • prowadzenie zajęć logopedycznych
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki na terenie szkoły

4) Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny
5) Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości wobec ojczyzny, narodu i rodziny poprzez:

 • włączenie uczniów w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych
 • wyrabianie szacunku do symboli narodowych (flaga, godło, hymn)

6) Kształtuje szacunek i dumę z polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:

 • ścisły kontakt z placówkami kultury
 • obchody świąt i rocznic

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Lucyna Suchta, Anna Krebs, Izabela Paluchowicz
 • język polski – Alicja Bogdańska
 • język angielski – Sylwia Watros
 • matematyka – Krystyna Polewska, Łukasz Lelujka
 • zajęcia komputerowe – Izabela Paluchowicz
 • przyroda – Jolanta Szewczak
 • chemia Jolanta Bielewicz
 • fizyka – Mateusz Paczkowski
 • historia – Adam Suchowiecki
 • geografia – Artur Malinowski
 • wos – Artur Malinowski
 • religia – Anna Chojnicka
 • plastyka – Natalia Kaczmarczik
 • muzyka – Natalia Kaczmarczik
 • zajęcia techniczne – Izabela Paluchowicz
 • wychowanie fizyczne – Piotr Wirchanowicz
 • pedagog szkolny i doradca zawodowy – Alina Wyrzykowska

Bibliografia

NSP Ramsowo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]