Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie

Kadra poradni. Źródło: www.poradniawegorzewo.pl [29.06.2014]
Kadra poradni. Źródło: www.poradniawegorzewo.pl [29.06.2014]
Data założenia: 1974
Poziom szkoły: publiczna placówka oświatowo-wychowawcza
Adres: 11-600 Węgorzewo
ul. Gen. J. Bema 16 A

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie – publiczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Węgorzewie. Funkcjonuje od 1974 roku roku. Obecnym dyrektorem poradni jest mgr Jolanta Rodzewicz.

Historia

Początki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bartoszycach sięgają 1974 roku. 1 stycznia 1974 roku Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie powołana została Powiatowa Poradnia Wychowawczo–Zawodowa w Węgorzewie. Placówkę umieszczono w internacie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 21 Października 23. 10 września 1993 roku decyzją Kuratora Oświaty w Suwałkach Poradnia Wychowawczo–Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną. 28 lutego 2002 roku Uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie nadano Akt Założycielski Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Węgorzewie z siedzibą w Węgorzewie, przy ul. Bolesława Prusa 10. Od września 2006 roku Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Węgorzewie mieści się przy. ul Gen. J. Bema 16 A.

Zadania

Do szczegółowych zadań poradni należy:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi
 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom
 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach

Dyrektorzy

Dyrektorzy poradni w latach 1974-2014:

 • Anna Bolik
 • Krystyna Marciniak
 • Walentyna Korczak
 • Anna Osmak
 • Mirosława Zubkowicz
 • Jadwiga Kolenkiewicz
 • Krystyna Latosińska
 • Jolanta Aleksandra Rodzewicz
 • mgr Jolanta Rodzewicz - dyrektor

Ciekawostki

28 marca 2014 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie obchodziła jubileusz 40-lecia istnienia. W związku z obchodami poradnia zorganizowała Dzień Otwarty, na który zaproszono wszystkich mieszkańców powiatu węgorzewskiego w celu zwiedzenia placówki.

Bibliografia

poradniawegorzewo.pl [29.06.2014]