Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach

Siedziba 11-200 Bartoszyce,
ul. Bema 33
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach Tadeusz Wojnicz
Kontakt tel.89/ 764-24-71, fax: 89/ 764-29-45 e-mail: bartoszyce.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach wykonuje swoje zadania jako kierownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim.

Zadania

Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem administracji rządowej, kieruje działalnością Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej, podlega bezpośrednio Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii. Jest urzędem, za pomocą którego swoje zadnia wykonuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach.

Podstawy prawne działania urzędu reguluje uUtawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej[1] oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii[2].

Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza, wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 • zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie
 • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych i ich mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania

Struktura

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach wchodzą:

 • Zespół do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ochrony zwierząt i środków żywienia zwierząt
 • Zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • sekretariat powiatowego lekarza weterynarii, zespół do spraw finansów, księgowości, administracji i zaopatrzenia[3].

Kierownictwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach – Tadeusz Wojnicz.

Przypisy

 1. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej[15.11.2014]
 2. Rozporządzenie Ministra[15.11.2014]
 3. Struktura Organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach[15.11.2014]

Bibliografia

BIP Powiatowy Inspektorat w Bartoszycach[15.11.2014]