Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie

Siedziba 14-500 Braniewo, ul. Żeromskiego 22
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii Tadeusz Zakrzewski
Kontakt tel/fax. (055) 243 20 65 braniewo.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie wykonuje swoje zadania jako kierownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim.

Zadania

Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem administracji rządowej, kieruje działalnością Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej, podlega bezpośrednio Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii. Jest urzędem, za pomocą którego swoje zadnia wykonuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach.

Podstawy prawne działania urzędu reguluje uUtawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej[1] oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii[2]. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat braniewski.

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 • zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie
 • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych i ich mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania

Struktura

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie wchodzą:[3]

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii-Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie
 • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Kierownictwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii – Tadeusz Zakrzewski

Przypisy

 1. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej[15.11.2014]
 2. Rozporządzenie Ministra[15.11.2014]
 3. Schemat Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie[15.11.2014]

Bibliografia

BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie[15.11.2014]