Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

Siedziba ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii - Dr n. wet. Wojciech Kościński
Kontakt tel/fax: 23 697 20 17, 23 697 61 32, email: dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie wykonuje swoje zadania jako kierownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu działdowskiego.

Zadania

Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity z 2010 roku Nr 112, poz. 744 z późniejszymi zmianami)[1]
 • Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MR i RW Nr 3. poz. 3)[2],
 • Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie[3]

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • badanie kontrolne zakażeń zwierząt
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury, stosowaniem pasz leczniczych, przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców
 • monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
 • wymiana informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywaniem tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF
 • inne zadania nałożone przepisami prawa

Struktura

Na czele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie stoi Powiatowy Lekarz Weterynarii, podlegają mu: Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • inspektor weterynaryjny ds. kontroli wymogów wzajemnej zgodności
 • inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych
 • inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
 • stanowisko ds. nadzoru nad materiałem biologicznym
 • kontroler weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych
 • zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego będący Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
 • zespół ds. finansowo-księgowych
 • główna księgowa
 • księgowy
 • zespół ds. administracyjnych
 • referent ds. administracyjnych
 • referent ds. informatycznych
 • samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
 • radca prawny

Kierownictwo

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii – dr n. wet. Wojciech Kościński
 • zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie – lek. wet. Halina Stempkowska

Przypisy

 1. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej[13.11.2014]
 2. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi[13.11.2014]
 3. Regulamin Organizacyjny[10.11.2014]

Bibliografia

BIP Działdowo[13.11.2014]