Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Siedziba ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku lek. weterynarii Stanisław Piłat
Kontakt tel. 87 428 24 96; fax: 87 428 24 96

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku wykonuje swoje zadania jako kierownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Podstawy prawne urzędu działania reguluje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm)[1]. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat giżycki.

Zadania

Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza, wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • badanie kontrolne zakażeń zwierząt
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury, stosowaniem pasz leczniczych, przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców,
 • monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
 • wymiana informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywaniem tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.),[2]
 • inne zadania nałożone przepisami prawa

Struktura

Na czele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku stoi Powiatowy Lekarz Weterynarii, podlegają mu:

 • zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • zespół ds. zdrowia i ochrony zdrowia zwierząt
 • zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • zespół ds. finansowo-księgowych i administracji
 • samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Kierownictwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku lek. weterynarii – Stanisław Piłat

Przypisy

 1. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej[13.11.2014]
 2. Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia [13.11.2014]

Bibliografia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku[13.11.2014]