Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiatowy Inspektorat Weterynarii W Nidzicy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy. Źródło: www.nidzica.piw.gov.pl [17.11.2014]Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy. Źródło: www.nidzica.piw.gov.pl [17.11.2014]
Siedziba 13-100 Nidzica ul. Limanowskiego 1
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii Witold Wojciechowski
Kontakt tel.: (89) 625 25 15

e-mail: nidzica.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy - państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy wykonuje swoje zadania jako kierownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim.

Charakterystyka

Podstawy prawne działania urzędu reguluje:

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późniejszymi zmianami)
 • Zarządzenie nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MR i RW Nr 3. poz. 3)
 • Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy nadany Zarządzeniem Nr 157/2010 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 grudnia 2010 r.[1]

Obszarem działania Inspektoratu jest powiat nidzicki.

Zadania

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm.)[2]. Do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • badanie kontrolne zakażeń zwierząt
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
  • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury
  • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
  • utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców
 • monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
 • wymianę informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywaniem tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.)[3]
 • inne zadania nałożone przepisami prawa

Struktura

W skład Powiatowego Inspektoratu w Nidzicy wchodzą:

 • Zespoły do spraw:
  • zdrowia i ochrony zwierząt
  • bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
  • finansowo–księgowych i administracyjnych
 • samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej
 • Pracownia badania mięsa na obecność włośni znajdujące się przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nidzicy podlegają:

 • zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych
 • samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej
 • Stacja Diagnostyki Włośnicy

Kierownictwo

Funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii pełni lek. wet. Witold Wojciechowski. Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Mariola Wytrążek.

Przypisy

 1. Regulamin Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy[10.11.2014]
 2. Ustawa o inspekcji weterynaryjnej [10.11.2014]
 3. Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia [10.11.2014]

Bibliografia

BIP Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy[10.11.2014]
Powiatowy Inspektorat w Nidzicy[10.11.2014]