Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu

Siedziba ul. Warszawska 38, 12-200 Pisz
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Wojciech Żórawski
Kontakt tel. 87 423 27 53, faks. 87 424 09 89, email: pisz.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu - urząd, za pomocą którego swoje zadania wykonuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu. Podstawy prawne działania urzędu reguluje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej[1].

Charakerystyka

Inspektorat działa na podstawie Regulaminu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu[2] oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej[3]
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[4]
 • Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[5]
 • Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii[6]

Siedzibą Inspektoratu jest miasto Pisz. Obszarem działania Inspektoratu jest obszar powiatu piskiego.

Zadania

Do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu należy w szczególności:

 • Ochrona zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • Badania kontrolne zakażeń zwierząt
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt
 • Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • Sprawowanie nadzoru nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
  • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury
  • obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania
  • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, przemieszczaniem zwierząt oraz kontroli wzajemnej zgodności
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
  • utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców
 • Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF

Struktura

Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii będący Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Zastępca Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • Zespół ds. finansowo-księgowych
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej[7]

Kierownictwo

Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu jest lek. wet. Wojciech Żórawski.

Przypisy

 1. isap.sejm.gov.pl, Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej[02.12.2014]
 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu, Regulamin Organizacyjny[02.12.2014]
 3. isap.sejm.gov.pl, Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej[02.12.2014]
 4. isap.sejm.gov.pl, Ustawa o finansach publicznych[02.12.2014]
 5. isap.sejm.gov.pl, Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[02.12.2014]
 6. giwbezledy.republika.pl, Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi[02.12.2014]
 7. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu, Struktura Organizacyjna [02.12.2014]

Bibliografia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu[02.12.2014]