Projekt:Regulamin

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj


Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Encyklopedia Warmii i Mazur”


Definicje

§ 1
Ilekroć w Regulaminie używa się poniższych określeń, oznaczają one:
1) Administrator – podmiot prowadzący Serwis i umożliwiający korzystanie z niego na zasadach wynikających z Regulaminu - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr 2/1992;
2) Hasło - ciąg znaków wybranych przez Twórcę w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
3) Hasło encyklopedyczne – wszelkiego rodzaju treści takie jak: teksty, obrazy (w tym fotografie, ilustracje, mapy, grafiki i skany) oraz multimedia (w tym nagrania dźwiękowe i video) w formie plików, autorstwa Twórców lub osób trzecich, publikowane przez Twórców w ramach korzystania z Serwisu, odnoszące się do konkretnego opisu;
4) Konto - elektroniczna baza zabezpieczona hasłem niezbędna do korzystania z Serwisu jako Twórca;
5) Login - wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu indywidualna nazwa Twórcy w celu jego identyfikacji, której używać będzie podczas logowania do Konta;
6) Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu internetowego „Encyklopedia Warmii i Mazur”, określający prawa i obowiązki jego Użytkowników, Twórców oraz Administratora, a także zasady ich odpowiedzialności;
7) Serwis - serwis internetowy „Encyklopedia Warmii i Mazur” dostępny pod adresem www.encyklopedia.warmia.mazury.pl;
8) Strona serwisu – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.encyklopedia.warmia.mazury.pl oraz każda jej podstrona;
9) Twórca – osoba fizyczna posiadająca zarejestrowane w Serwisie Konto oraz udostępniająca za jego pośrednictwem treści określone w pkt 3;
10) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
11) UoPA – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.);
12) UoODO - ustawia z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z pózn. zm.).


Zasady ogólne

§ 2
1. Serwis stanowi portal informacyjny o charakterze encyklopedycznym na temat regionu Warmii i Mazur, tworzony przez Administratora i Twórców.
2. Podstawowym celem Serwisu jest umożliwienie dostępu do portalu informacyjnego o charakterze encyklopedycznym, zawierającym kompendium wiedzy o województwie warmińsko-mazurskim poprzez hasła z różnych obszarów wiedzy (kategorii).
3. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Administratorowi, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć i pozostałych elementów chronionych prawem) Administratorowi, Twórcom lub autorom w rozumieniu UoPA, których pliki zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w Serwisie.

§ 3
1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. Twórca nie ponosi żadnych opłat z tytułu założenia i usunięcia Konta, a także za korzystanie z Serwisu oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tego tytułu, w szczególności za przesłane i zamieszczone tam treści, a także ewentualne późniejsze wykorzystanie ich przez Administratora.
2. Administrator udostępniając Serwis na potrzeby Twórców i Użytkowników zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za żadne z treści przez nich publikowane, ani za naruszenia obowiązującego prawa lub Regulaminu przez nich dokonane, w szczególności skutkujące wyrządzeniem szkody.

§ 4
1. Celem prawidłowego i bezawaryjnego korzystania z Serwisu, zarówno przez Użytkowników jak i Twórców, jest posiadanie urządzenia stacjonarnego lub mobilnego z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą połączenia szyfrowane SSL.
2. Strona serwisu wykorzystuje pliki „cookies”. Zasady ich wykorzystania zawarte są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie Serwisu.
3. Dane osobowe przekazane przez Twórców podlegają ochronie prawnej, a odpowiada za nie Administrator na zasadach określonych w UoODO.
4. Twórca podając swoje dane osobowe w trakcie rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
5. Twórca przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma prawo:
1) wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora;
2) poprawiania tych danych;
3) żądania ich usunięcia.

6. Usunięcie danych osobowych Twórcy/ Użytkownika z Serwisu skutkuje likwidacją Konta.


Korzystanie z serwisu – zasady ogólne

§ 5
1. Użytkownik i Twórca obowiązani są korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2. Treści umieszczane w Serwisie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu ani przepisów obowiązującego prawa.

§ 6
1. Twórca ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę treści z zastrzeżeniem technicznych możliwości Serwisu.
2. Treści nie mogą być tożsame bądź podobne z tymi, które zamieszczone są już w Serwisie.
3. Administratorowi przysługuje prawo zmniejszenia/skompresowania plików, bez wcześniejszego informowania Twórcy o tym fakcie.
4. Administratorowi przysługuje prawo akceptacji treści dodawanych i przetwarzanych przez Twórców.

§ 7
1. Użytkownik jest uprawniony do:
1) bezpłatnego przeglądania treści oraz drukowania artykułów i innych zasobów zamieszczonych w Serwisie;
2) bezpłatnego i zgodnego z licencją rozpowszechniania treści opublikowanych w Serwisie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania publikowanych treści zgodnie z obowiązującym prawem oraz nienaruszania prawnie chronionych interesów osób trzecich i pozostałych Użytkowników, a także niepodejmowania jakichkolwiek działań na ich szkodę.

§ 8
Twórca jest uprawniony do:
1) bezpłatnego przeglądania treści oraz drukowania artykułów i innych zasobów zamieszczonych w Serwisie;
2) przetwarzania treści w Serwisie, między innymi poprzez redagowanie i uzupełnianie, bez możliwości przerobienia zamieszczonych tam obrazów (w tym fotografii, ilustracji, map, grafik i skanów) oraz multimediów (w tym nagrań dźwiękowych i video);
3) publikowania nowych treści w Serwisie, poprzez dodawanie nowych haseł zgodnych z tematyką Serwisu.

§ 9
Użytkownik i Twórca są zobowiązani w szczególności do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
2) przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych osób trzecich;
3) nienaruszania praw związanych ze znakami handlowymi, patentami lub innych praw własności przewidzianych przez prawo;
4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników i Twórców Serwisu;
5) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań ingerujących w charakter techniczny Serwisu.

§ 10
1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych, niż wynika to z jego charakteru i przeznaczenia, a w szczególności:
1) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników, Twórców lub osób trzecich;
2) umieszczanie w Serwisie treści naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, normy moralne;
3) umieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich;
4) umieszczanie w Serwisie treści promujących przemoc i nawołujących do wszelkiego rodzaju dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie;
5) umieszczanie w Serwisie treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
6) umieszczanie w Serwisie treści zawierających groźby, nagość, informacje handlowe oraz inne niezwiązane z tematyką Serwisu;
7) podszywanie się pod innych Twórców.

2. Treści wypełniające przesłanki wskazane w ust. 1, będą niezwłocznie usuwane z Serwisu przez Administratora.

§ 11
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Twórcę jakichkolwiek postanowień Regulaminu jego Konto może zostać przez Administratora zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte.
2. Poza sytuacją określoną w §10 ust. 2 Administrator jest uprawniony bez powiadomienia o tym Twórcy, do usunięcia treści, które w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności:
1) naruszają prawa autorskie;
2) prezentują prywatne opinie lub nie mają charakteru obiektywnych informacji.

3. Administrator usunie Konto bez wcześniejszego powiadomienia, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli stwierdzi, że:
1) Twórca narusza postanowienia Regulaminu;
2) Twórca w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokonał działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
3) Twórca podejmuje działania, które chociażby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
4) Konto zostało automatycznie wygenerowane przy użyciu programów omijających zabezpieczenia Serwisu.

4. Każdy Użytkownik lub Twórca może zgłosić naruszenia niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa poprzez wiadomość w formie elektronicznej na adres e-mail encyklopedia@warmia.mazury.pl oraz drogą pocztową na adres Administratora określony w §1 pkt 2.


Rejestracja w Serwisie

§ 12
1. Dodawanie i przetwarzanie treści znajdujących się w serwisie możliwe jest tylko dla osób, które zarejestrują i utworzą Konto w Serwisie, stając się tym samym Twórcami w myśl Regulaminu. Przed rejestracją w Serwisie potencjalny Twórca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
2. Rejestracja możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania jego postanowień.
3. Twórca rejestrując się w Serwisie wyraża ponadto zgodę na przekazanie i przetwarzanie przez Administratora informacji o nim, w celach informacyjnych, statystycznych, w tym na stronie www.encyklopedia.warmia.mazury.pl .
4. Założenie Konta wymaga od Twórcy stworzenia loginu, hasła oraz (opcjonalnie) podania m.in. adresu e-mail, na który przesłany zostanie link aktywacyjny.
5. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani w żaden sposób sprzecznych z obowiązującym prawem.
6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się, aby hasło składało się co najmniej z 8 znaków, zawierało wielkie i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
7. W celu usunięcia Konta, Twórca powinien zwrócić się do Administratora poprzez powiadomienie go o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres encyklopedia@warmia.mazury.pl
8. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Administrator podejmie niezwłocznie odpowiednie czynności techniczne w celu usunięcia Konta.
9. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Twórcę.

§ 13
1. Z uwagi na bezpieczeństwo, Twórca powinien powstrzymać się od udostępniania loginu i hasła do Konta osobom trzecim.
2. Za zdarzenia wynikłe z wejścia w posiadanie loginu i hasła przez osoby trzecie Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
3. Bez uprzedniej zgody Administratora, Twórca nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków wynikających z korzystania z Konta.


Prawa autorskie

§ 14
1. Twórca publikując treści w Serwisie jednocześnie oświadcza, że:
1) przysługują mu do nich prawa autorskie lub prawa pokrewne do ich publikacji, a także do dalszego przeniesienia tych praw, wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bądź rozpowszechniane przez niego treści nie stanowią naruszenia praw autorskich majątkowych lub osobistych osób trzecich;
2) podczas korzystania z serwisu nie będzie naruszał praw autorskich majątkowych i osobistych przysługujących osobom trzecim;
3) ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich;
4) udziela Administratorowi wolnej licencji Creative Commons (z wyłączeniem przypadków opisanych w § 14 ust.2) zgodnie z Licencją „Uznania autorstwa – na tych samych warunkach” w wersji 3.0 (CC BY-SA) pozwalającej na kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i użytkowanie zamieszczonych treści w Serwisie. Pełen tekst treści udzielanej licencji oraz szczegółowe warunki korzystania dostępne są na stronie internetowej: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode;
2. Na wyraźne życzenie Twórcy może on zawrzeć z Administratorem odrębną umowę określającą zasady publikacji zdjęć i i innych plików multimedialnych na licencjach innych niż opisana w § 14 ust.1 pkt.4.
3. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższych licencji, Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 15
1. Wszystkie treści w Serwisie, za wyjątkiem wymienionych w pkt. 2, udostępniane są na licencji „Uznania autorstwa – na tych samych warunkach” w wersji 3.0 (CC BY-SA) pozwalającej na kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i użytkowanie zamieszczonych treści.
2. Pliki oznaczone znakiem copyright "©" mogą być kopiowane, zmieniane i rozpowszechniane wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich.
3.Informacje dotyczące możliwości wykorzystania konkretnych plików prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres poczty elektronicznej encyklopedia@warmia.mazury.pl.


Administrator

§ 16
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, w szczególności za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Twórców, ani inne osoby korzystające z Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność;
2) szkodę, utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie treści umieszczonych w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora;
3) skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta bez świadomego udziału Administratora;
4) pobieranie treści z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.

§ 17
1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
3. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.


Uwagi

§ 18
1. W sprawach wynikających z korzystania z Serwisu każdemu Użytkownikowi i Twórcy przysługuje prawo do złożenia uwag drogą elektroniczną na adres e-mail encyklopedia@warmia.mazury.pl
2. Administrator ustosunkuje się do uwag, po uzyskaniu wyczerpujących informacji od osoby je składającej, w terminie 14 dni od ich otrzymania, zastrzegając sobie możliwość wezwania do dodatkowych wyjaśnień oraz wydłużenia tego okresu za uprzednim powiadomieniem.
3. Odpowiedź zostanie wysłana osobie składającej uwagi na adres e-mail, za pośrednictwem którego uwagę złożono.

§ 19
1. Każdy ma prawo żądania usunięcia hasła (biogramu) dotyczącego jego osoby.
2. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres encyklopedia@warmia.mazury.pl.


Postanowienia końcowe

§ 20
Serwis w całości, jak i poszczególne elementy jego zawartości, podlega ochronie przewidzianej przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a wszelkie spory wynikłe na tle jego nieprzestrzegania rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

§ 21
1. Zmiana niniejszego Regulaminu może być dokonana przez Administratora w każdej chwili bez podawania przyczyn, przy równoczesnym zawiadomieniu Użytkowników i Twórców w formie komunikatu o odpowiedniej treści na stronie internetowej Serwisu, a Twórców dodatkowo za pośrednictwem wiadomości e-mail, wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na zapoznanie się z nowymi postanowieniami i ich akceptację.
2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu na stronie www.encyklopedia.warmia.mazury.pl.
3. Korzystanie z Serwisu i nie usunięcie Konta od momentu upływu terminu do zapoznania się i akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.
4. Wprowadzenia zmiany postanowień Regulaminu wiąże się z ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

§ 22
W kwestiach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93);
2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.);
3) ustawy z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z pózn. zm.);
4) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z pózn. zm.).

§ 23
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest wiążący w obecnej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.