Przedszkole Miejskie nr 18 Specjalne w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Przedszkole Miejskie nr 18 Specjalne w Olsztynie
Data założenia: 2008 r.
Typ placówki: przedszkole publiczne/specjalne
Adres: ul. Piłsudskiego 56a, 10-450 Olsztyn

Przedszkole Miejskie nr 18 Specjalne w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, znajdująca się w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Dyrektorem Przedszkola jest mgr Grażyna Kondek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, a wicedyrektorem Katarzyna Wirchanowicz.

Cele i zadania

Do celów i zadań Przedszkola Miejskiego nr 18 należy m.in.:

  • wyposażenie uczniów w potrzebne wiadomości i umiejętności
  • wdrażanie do samodzielności w różnych przejawach życia codziennego
  • przygotowanie przedszkolaków do nauki we właściwej szkole podstawowej
  • przygotowanie do uczestnictwa i funkcjonowania w środowisku

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program przedszkola

Przedszkole nr 18 przeznaczone jest dla dzieci od 3 roku życia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci uczęszczające do placówki realizują indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju, opracowany wspólnie z rodziną. Do części działań edukacyjnych wykorzystywana jest metoda Montessori. Dzieci uczestniczą także w zajęciach muzycznych, plastycznych, ruchowych, paradach, projektach edukacyjnych.
Z przedszkolakami pracują również: logopeda, oligofrenopedagog, psycholog, fizjoterapeuta oraz specjalista integracji sensorycznej.

Bibliografia


E-bip [11.06.2014]
oswolsztynalpilsudskiego42.szkolnictwa.pl [11.06.2014]
szkolnictwo.pl [11.06.2014].