Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.Źródło:http://olsztyn.rdos.gov.pl/Logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Źródło:http://olsztyn.rdos.gov.pl/
Siedziba 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60
Kontakt tel. 89/ 53-72-100
fax: 89/ 52-70-423
e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie – instytucja odpowiadająca za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody. Funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie pełni Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Podstawy prawne działania urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie[1].

Zadania

Podstawowe zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie:

 • prowadzenie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach
 • udział w strategicznych i transgranicznych ocenach oddziaływania na środowisko
 • tworzenie i likwidacja rezerwatów przyrody
 • opiniowanie projektów uchwał innych organów w sprawie utworzenia lub zniesienia innych form ochrony przyrody
 • ustanawianie stref ochrony roślin, zwierząt i grzybów
 • ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000
 • wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów
 • wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach
 • uzgadnianie projektów zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej
 • szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną, za które odpowiada Skarb Państwa
 • prowadzenie kontroli w ogrodach botanicznych, ogrodach zoologicznych, ośrodkach rehabilitacji zwierząt
 • opracowywanie planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
 • określanie warunków prowadzenia robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych
 • uzgadnianie dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego
 • realizacja zadań dotyczących zapobiegania i naprawy szkód w środowisku
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • opiniowanie wniosków organizacji o rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS
 • uzgadnianie projektów uchwał sejmiku województwa wyznaczających aglomerację
 • realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami na terenach zamkniętych

Struktura

W skład RDOA wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
 • Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
 • Wydział Spraw Terenowych I
 • Wydział Spraw Terenowych II
 • Wydział Organizacyjno-Finansowy[2].

Kierownictwo

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie – Tadeusz Mordasiewicz
 • Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – Maria Mellin
 • Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie

Delegatury

 • Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu
 • Wydział Spraw Terenowych II w Ełku

Przypisy

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska[15.11.2014]
 2. BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie[15.11.2014]

Bibliografia

BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie [15.11.2014]