Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie

RIGŻNiT logo.jpeg
logo Regionalnaej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie
Przedmiot działalności: promowanie i edukacja konsumetnów w zakresie żywności tradycyjnej i naturalnej
Adres: ul. Lubelska 43a

11-041 Olsztyn

E-mail: biuro@rig.olsztyn.pl
Telefon: (89) 535 48 43
Strona internetowa: rig.olsztyn.pl

Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie – organizacja reprezentująca, promująca sektor żywności naturalnej i tradycyjnej oraz działająca na rzecz tego sektora. Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z wyjątkiem osób fizycznych, prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. Siedziba Izby znajduje się w Olsztynie, a obszarem jej działania jest województwo warmińsko-mazurskie.

Informacje ogólne

Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych.

Do podstawowych zadań Izby należą:

 • Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby, w tym:
  • opracowywanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów normatywnych w tym zakresie
  • opracowywanie i kierowanie do organów władzy i administracji państwowej wniosków, opinii, informacji i zapytań w sprawach gospodarczych
  • dokonywanie oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
  • opiniowanie wniosków członków Izby skierowanych do władz państwowych i administracji państwowej w sprawach związanych z zakresem działalności Izby
 • Prowadzenie działalności promocyjnej, aktywizacji eksportu oraz usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej z zagranicą dotyczącej obrotu towarowego, współpracy kapitałowej i naukowo-technicznej, m.in.:
  • udzielanie pomocy członkom Izby w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi, organizowanie wyjazdów i przyjazdów delegacji i misji zagranicznych gospodarczych oraz organizowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami o podobnym charakterze
  • inicjowanie i tworzenie wyspecjalizowanych organizacji usługowych w dziedzinie marketingu i ochrony własności przemysłowej oraz rozwiązań organizacyjnych, finansowych i prawnych dotyczących współpracy gospodarczej w kraju i za granicą
  • gromadzenie informacji gospodarczych dotyczących regionu, które to informacje mogą być wykorzystane do podejmowania inwestycji gospodarczych
  • organizowanie wystaw i targów oraz udział członków Izby w targach promujących działalność członków Izby w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i za granicą
  • aktywne uczestniczenie w udzielaniu pomocy podmiotom gospodarczym zrzeszonym w Izbie w realizacji zadań dotyczących przekształceń własnościowych
  • opracowywanie i gromadzenie materiałów i niezbędnych danych statystycznych dotyczących działalności w kraju i współpracy z zagranicą
  • inicjowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do gospodarczego rozwoju regionu i członków Izby
  • prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie gospodarczej i doskonalenia zawodowego pracowników
  • delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenia organów państwowych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej
  • inicjowanie powstawania nowych jednostek gospodarczych
  • ustanawianie ekspertów w zakresie działalności gospodarczej
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym i ochronie praw własności
  • opiniowanie planów rozwoju regionalnego, opracowywanych przez organy samorządu terytorialnego
  • wykonywanie innych zadań w sferze gospodarki i jej infrastruktury z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz samorządowych i państwowych
  • organizowanie i stworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby
  • prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Uzyskiwanie dochodów z działalności gospodarczej Izby służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie: działalności szkoleniowej; organizacji targów, wystaw wydarzeń związanych z promocją żywności naturalnej i tradycyjnej; handlu detalicznego; handlu hurtowego; działalności usługowej związanej z wyżywieniem

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów. Na przychody Izba składają się: składki członkowskie, opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby, przychody z działalności gospodarczej, przychody z darowizn i spadków, dotacje, przychody z oprocentowania środków bieżących i lokat, dochody ze wspólnych przedsięwzięć. Z kolei rozchody Izby obejmują: wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej, inwestycje i lokata wolnych środków, pożyczki celowo udzielane członkom Izby, udziały we wspólnych przedsięwzięciach, inne rozchody.

Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie zrzesza obecnie ponad 60 podmiotów sektora z branży spożywczej i gastronomii.

Struktura organizacji

Zgodnie z treścią Statutu organami Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjenj w Olsztynie są:

 • Walne Zgromadzenie Izby – najwyższa władza w Izbie składająca się z wszystkich członków Izby, wytyczająca kierunki i zasady działania Izby. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Izby zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
 • Rada Izby jest organem zarządzającym, a do jej uprawnień należą:
  • uchwalanie projektu programu działania Izby oraz projektu preliminarzu finansowego Izby
  • zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora
  • podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Izbie
  • gospodarowanie majątkiem, w tym funduszami Izby
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady
  • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biura Izby
  • podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do uprawnień innych organów Izby

Rada Izby składa się z ośmiu osób. Funkcję Prezesa sprawuje Tadeusz Kawa, wiceprezesów – Grzegorz Winiarek i Jarosław Parol, natomiast pozostałymi członkami Rady są: Jerzy Kilijański, Franciszek Pawłowski, Sławomir Olender, Wojciech Kroczek, Wiesław Mergalski, Robert Saluda.

 • Komisja Rewizyjna – składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należą:
  • kontrola przestrzegania przez Izbę prawa postanowień Statutu Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz regulaminów uchwalanych przez organy Izby
  • dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby
  • przedstawienie Radzie Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności w wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady Izby
 • Sąd Koleżeński – składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Dane kontaktowe

ul. Lubelska 43a
11-041 Olsztyn
e-mail: biuro@rig.olsztyn.pl
tel. (89) 535 48 43

Bibliografia

Regionalna Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie [10.12.2014]
Statut Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie