Rolnictwo ekologiczne

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Rolnictwo ekologiczne – system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Ogólna charakterystyka

Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt. Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim jest to system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolno-środowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci skłaniają się ku produktom ekologicznym, chcą je kupować i zazwyczaj płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym.

W przypadku rolnictwa ekologicznego jako istotne czynniki determinujące jego rozwój wymienić należy:

  • zrównoważoną produkcję roślinną i zwierzęcą w ramach gospodarstwa
  • nieskażone środowisko, z dala od źródeł zanieczyszczeń
  • stosowanie wyłącznie nawozów naturalnych (obornik, nawozy zielone)
  • stosowanie naturalnych sposobów ochrony przed chorobami i szkodnikami (np. sadzenie roślin odstraszających owady)
  • naturalne metody przetwórstwa

Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw o powierzchni 82 730 ha, a w 2011 r. było to już 23 449 gospodarstw o powierzchni 605 519 ha. Liczba przetwórni wzrosła z 55 do 270. W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 r. wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy średnia w państwach "starej Unii" wynosiła 3,3%. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polce wzrósł do 3,2%. Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację (w 2011 r. takie kontrole przeprowadzało 10 upoważnionych jednostek certyfikujących).

Rolnictwo ekologiczne w regionie

Tabela 1. Powierzchnia upraw rolnych, liczba gospodarstw oraz przetwórni ekologicznych znajdujących się w systemie rolnictwa ekologicznego w podziale na województwa w 2012 r.
Rolek.jpg

Tabela 2. Liczba ekologicznych producentów w Polsce w latach 2009–2010
Eko producenci.jpg

Bibliografia

Zawiślak K., Szymański W., Kostrzewska M. K., Profesor Witold Niewiadomski członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. 66 lat w służbie polskiego rolnictwa, Olsztyn 1995.
Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009–2010, Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych [02.07.2014]