Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju

Budynek placówki.Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek placówki.
Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1827 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Węgój 19, 11-300 Biskupiec

Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkół w Węgoju. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Teresa Kacperska.

Historia

W 1827 r. we wsi Węgój istniała szkoła polska, do której uczęszczało 24 dzieci. W 1853 r. liczba uczniów wzrosła do 72. Wśród nich były również dzieci z Bukowej Góry i Wólki Wielkiej. Prowadzono w niej lekcje po polsku, aż do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przed wybuchem II wojny światowej nauczanie leżało już w gestii trzech nauczycieli niemieckich. W szkole uczyło się wówczas 133 uczniów z Węgoja i okolic.

Po zakończeniu wojny powróciło nauczanie polskie. Skupiono się zwłaszcza na nadrabianiu zaległości w edukacji dzieci i młodzieży przybyłych do Węgoja z terenów pookupacyjnych. W roku szkolnym 1950/1951, szkoła zyskała oficjalną nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa w Węgoju. Uczono w niej dzieci ze Stryjewa, Labucha, Dębowa, Wólki i oczywiście Węgoja. W tym czasie liczba uczniów wahała się między 120 a 100, a grono pedagogiczne liczyło około 12 nauczycieli. W 2006 r. szkoła przekształciła się z publicznej w Społeczną Szkołę Podstawową w Węgoju. Po otwarciu przedszkola, a następnie również gimnazjum, w 2008 r. powstał Zespół Szkół w Węgoju. Organem prowadzącym szkołę jest Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel". Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, było nadanie w maja 2012 r., w kościele Chrystusa Króla w Węgoju jej sztandaru.

Działalność

Szkoła brała udział w trzyletnim projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat". W jego ramach klasy I-III oraz IV-VI realizowały projekty matematyczno-przyrodnicze i społeczno-obywatelskie. Od stycznia 2013 r. uczniowie uczestniczą w projekcie "Umiem się uczyć", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu prowadzone są warsztaty, które mają pomóc uczestnikom odkryć własny, najlepszy sposób na naukę. Jednocześnie są to również warsztaty twórczego myślenia i pracy zespołowej. W roku szkolnym 2014-2015 wszedł w życie też pilotażowy program Leśne Lekcje w Społecznej Szkole Podstawowej w Węgoju. Szczególnym priorytetem działalności szkoły jest edukacja regionalna. W szkole działają koła zainteresowań takie jak: koło dekoratorskie, teatralne, ekologiczne i informatyczne, taneczne oraz bębniarskie i ceramiczne. Dzieci uczą się j. niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej oraz j. angielskiego i języka rosyjskiego. Uczestniczą również w krajowych wycieczkach szkolnych.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. Misją szkoły jest, zgodnie z Koncepcją Pracy Zespołu Szkół Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej- CEL na lata 2013-2018: "wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Szkoła dba o dobrą atmosferę i poziom nauczania i uczenia się celem osiągnięcia sukcesu przez uczniów w dalszej edukacji. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Propaguje wartości etyczne i regionalne i szanuje podstawowe prawa Rzeczypospolitej.

Do priorytetów szkoły zalicza się:

 • osiąganie wysokich wyników nauczania i kształcenia
 • edukację zindywidualizowaną, której celem jest rozwój każdego ucznia
 • doskonalenie wzajemnych relacji na płaszczyźnie: nauczyciel- uczeń-rodzic
 • współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w dziedzinie edukacji i wychowania
 • wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej
 • edukacja prozdrowotna
 • kształtowanie zachowań ekologicznych
 • troskę o bezpieczeństwo uczniów
 • pracę zespołową nauczycieli
 • stosowanie rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej i uwzględnianiem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji

Wdrożenie nowatorskich rozwiązań metodycznych, programowych i organizacyjnych ma na celu doskonalenie jakości pracy szkoły oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej, w tym o:

 • pracę z uczniami metodą projektu edukacyjnego
 • powszechną edukacja muzyczną
 • wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych w procesie nauczania".

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Dorota Rojewska
 • język polski – Dorota Rojewska
 • język angielski – Agniszka Smolis
 • język niemiecki - Justyna Stysiek
 • język rosyjski - Halina Snarska
 • matematyka – Agnieszka Żelazna
 • informatyka – Sylwia Zdunek, Marek Sawczuk
 • przyroda – Wanda Koza
 • historia – Dorota Rudnik
 • fizyka - Czesław Kacperski
 • biologia - Elżbieta Tomaszewska - Król
 • chemia -Elżbieta Tomaszewska - Król
 • geografia - Helena Watros
 • plastyka – Sylwia Zdunek
 • muzyka – Marek Romanowski
 • tańce regionalne – Agnieszka Krupińska
 • biblioteka – Edyta Boczko
 • pedagog szkolny – Izabela Bejnar, Anna Watros
 • rewalidacja - Anna Watros
 • logopeda - Melania Sadowy
 • rehabilitant - Maciej Niedziółka

Osiągnięcia

Przez kilka lat uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej w Wegoju uzyskiwali najlepszą średnią w gminie na sprawdzianie klas VI. Mocną stroną uczniów jest także udział w konkursach i zawodach sportowych (unihokej, tenis stołowy), recytatorskich, fotograficznych orz piosenki i poezji regionalnej.

Absolwenci

Uczniem Szkoły Podstawowej w Węgoju w latach 1973–1978 był Aleksander Szczygło – były szef Kancelarii prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, od 2009 do 2010 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku.

Ciekawostki

Szkoła jako jedyna w gminie Biskupiec dysponuje własnymi środkami transportu: dostawczym fiatem oraz busem (18-osobowy Mercedes).

Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej "Cel" jest organizatorem corocznego Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Regionalnej "Warmiński Wróbelek".

Wielu rodziców i pracowników szkoły występuje w zespole regionalnym "Węgojska Strużka". Natomiast uczniowie należą do "Małej Węgojskiej Strużki".

Bibliografia

Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]