Stowarzyszenie "Wierzba"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie "Wierzba"

Logo Stowarzyszenia "Wierzba"
Logo Stowarzyszenia "Wierzba"
Rok założenia 2009
Siedziba Kazimierzowo 25, 82-300 Elbląg
Profil działalności integracja i aktywizacja społeczności lokalnej
Kontakt e-mail: kontakt@kazimierzowo.pl
KRS 0000333716

Stowarzyszenie "Wierzba" – stowarzyszenie powstałe w 2009 r. w celu wspierania szeroko pojętego rozwoju wsi Janowo i Kazimierzowo w gminie Elbląg. Działalność organizacji koncentruje się przede wszystkim na aktywizacji społeczności lokalnej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, organizacji imprez kulturalnych i sportowych, a także promocji regionu.

Historia

Stowarzyszenie "Wierzba" powstało w 2009 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało 21 lipca tego samego roku. W czerwcu 2010 r. jego siedzibą stała się świetlica wiejska we wsi Kazimierzowo.

W 2010 r. Stowarzyszenie pozyskało pieniądze na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z regionu, co było możliwe dzięki nagrodzie zdobytej w konkursie "Pożyteczne Wakacje 2010" organizowanym przez "Witrynę Wiejską".

Statut

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i środki działania

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju wsi Janowo i Kazimierzowo z uwzględnieniem regionu Żuław. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie kursów, zajęć, imprez oraz działalność na rzecz upowszechnienia turystyki i sportu.

 • Rozdział III. Członkowie – prawa i obowiązki

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.

 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną liczbą głosów.

 • Rozdział V. Majątek i fundusze

Majątek Stowarzyszenia stanowią: składki członkowskie, darowizny, spadki i zapisy, dotacje i ofiarność publiczna.

 • Rozdział VI. Sposób reprezentacji
 • Rozdział VII. Postanowienia końcowe

Cele

Stowarzyszenie "Wierzba" realizuje następujące cele statutowe:

 • wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego we wsiach Janowo i Kazimierzowo, z uwzględnieniem całego regionu Żuław
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

Zarząd

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia "Wierzba" to:

Formy działalności

Stowarzyszenie "Wierzba" w celu realizacji założeń statutowych podejmuje takie działania jak:

 • integrowanie mieszkańców wsi Janowo i Kazimierzowo oraz ich sympatyków w celu realizacji wspólnych zamierzeń
 • prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych
 • prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej, mającej również na celu zachowanie i rozwój lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury
 • organizowanie i prowadzenie działań służących rozwojowi infrastruktury wsi
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

Bibliografia

bazy.ngo.pl [11.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [11.04.2014]
Stowarzyszenie "Wierzba" [11.04.2014]
Stowarzyszenie "Wierzba", Statut [11.04.2014]
tv.elblag.pl, Wierzba pomaga dzieciom [11.04.2014]