Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska"

Logo Stowarzyszenia "Wspólnota Mazurska"
Logo Stowarzyszenia "Wspólnota Mazurska"
Rok założenia 1991
Założyciel Wojciech Darski
Siedziba 11-500 Giżycko, Warszawska 17
Profil działalności integracja społeczna i kulturowa mieszkańców Mazur
Kontakt Tel.: 666 721 963, E-mail: gizycko@wspolnotamazurska.org
KRS 0000177075

Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska" – stowarzyszenie z siedzibą w Giżycku, którego członkowie działają na rzecz promocji regionu oraz integracji społecznej i kulturowej mieszkańców Mazur. Wielkie znaczenie ma również propagowanie ekologii oraz wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska[1].

Historia

Pierwsze, jeszcze nieformalne, spotkania odbywały się na przełomie 1990-1991 r. (najczęściej w prywatnych mieszkaniach lub siedzibie „ Gazety Giżyckiej”) w Giżycku. Założycielami oraz pierwszymi członkami Stowarzyszenia byli: Wojciech Marek Darski, Piotr Konstantynowicz, Janusz Pilecki, Andrzej Tarasiewicz i Wojciech Łukowski. Spotykali się i w końcu oficjalnie stowarzyszyli, aby kultywować pierwotną kulturę ziemi giżyckiej – kulturę mazurską [2]. Wspólnota Mazurska miała być organizacją wspierającą rozwój lokalny i pobudzającą aktywność kulturalną, z założenia więc zrzeszeni zadeklarowali się jako apolityczni. Od początku istnienia stowarzyszenia w jego działania włączył się prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Roman Stańczyk, i prawdopodobnie również dlatego Stowarzyszenie bardzo zaangażowało się w działania proekologiczne. Andrzej Balon zainicjował m.in. akcję „Posezonowe sprzątanie Mazur”. Najważniejszym polem działania Stowarzyszenia jednak była przede wszystkim kultura – zorganizowało m.in. liczne wystawy w „ Małej Galerii” (komisarzami ekspozycji byli: Janusz Pilecki, Jan Wiszniewski i Wojciech Marek Darski) oraz imprezy kulturalne z nowoczesną oprawą muzyczną (Piotr Konstantynowicz przez 10 lat prowadził „Jazz Club Galery”).
W 1994 r. dzięki kontaktom naukowym Wojciecha Łukowskiego doszło do nawiązania głębszej współpracy z prof. Ulrichem Maiem z niemieckiego uniwersytetu Bielefeld. Owocem tego był projekt pt. „Społeczna konstrukcja ojczyzny”. Działania w ramach projektu obejmowały badania kulturowe w wybranych mazurskich miejscowościach oraz powołanie Archiwum Mazurskiego w Giżycku. Dzięki zaangażowaniu kustoszów Archiwum Grzegorza Białuńskiego oraz Jana Sekty zaczęło się też ukazywać czasopismo Stowarzyszenia „Masovia”, jak również w Bibliotece Mazurskiej – książki o tematyce historycznej.
Co roku Stowarzyszenie w maju lub wrześniu organizuje konferencje naukowe z udziałem wybitnych historyków, socjologów ni innych tego typu specjalistów z zagranicy.

Cele

Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie oraz wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw które przysłużą się rozwojowi Mazur[3]. Cele określone w statucie Stowarzyszenia to:

 • kształtowanie poczucia więzi regionalnej w duchu poszanowania tradycji historyczno–społecznej Mazur
 • podnoszenie i pogłębianie jakości uczestnictwa w kulturze
 • działalność w sferze wydawniczej, naukowej, gospodarczej i ekologicznej na rzecz rozwoju regionu mazurskiego
 • wspieranie wszelkich inicjatyw indywidualnych i zbiorowych, których założenia pokrywają się z programem Stowarzyszenia
 • ochrona środowiska w szczególności Pojezierza Mazurskiego[4]

Zarząd

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a w zakres jego działań wchodzi między innymi wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zarządzanie majątkiem oraz uchwalanie planów działania i planów finansowych. Zarząd składa się z trzech lub pięciu osób i spotyka się przynajmniej raz na kwartał[5]. W skład Zarządu wchodzą:

 • Przewodniczący - brak
 • Skarbnik - Tomasz Bieńkowski
 • Sekretarz - Grażyna Piotrowicz
 • Członek Zarządu - Łukasz Zakrzewski
 • Członek Zarządu - Paweł Walczak

Formy działalności

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, głównie z zakresu ekologii, organizowanie wszelkiego rodzaju koncertów, wystaw i eventów w dziedzinie kultury i sztuki. Stowarzyszenie prowadzi również działalność informacyjno-promocyjną oraz jest organizatorem wykładów, konferencji i kursów na temat Mazur, a także czynnie wspiera prowadzenie badań w dziedzinie kultury, ekologii, ekonomiki i historii.

Zobacz też

Przypisy

 1. bazy.ngo.pl [20.11.2014]
 2. „Mazurem jest każdy, kto identyfikuje się z Mazurami, kto dostrzega w tym krajobrazie własny świat, kto traktuje mazurskie dziedzictwo kulturowe rozumiane jako całe uniwersum zdarzeń i zjawisk nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio związanych z tym regionem jako własne” w: Łukowski Wojciech, Stowarzyszenie »Wspólnota Mazurska« (1991-2003) – szkic do portretu, „Masowia”, z. 6, (2003), s. 83
 3. www.gizycko.pl [20.11.2014]
 4. STATUT [20.11.2014]
 5. Oficjalna strona Stowarzyszenia "Wspólnota Mazurska"

Bibliografia

 1. Wojciech Łukowski: Stowarzyszenie »Wspólnota Mazurska« (1991-2003) – szkic do portretu / Wojciech Łukowski // „Masowia”. - Z. 6, (2003), s. 81-91.