Stowarzyszenie Adelfi

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie Adelfi

Stowarzyszenie Adelfi
Stowarzyszenie Adelfi
Rok założenia 2006
Siedziba ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
Profil działalności edukacja, turystyka, ekologia, rekreacja, pomoc i ekonomia społeczna oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego
Kontakt tel.: (87)737 74 82

e-mail: stowarzyszenie@adelfi.pl
adelfi.pl

KRS 0000258482

Stowarzyszenie Adelfi – stowarzyszenie z siedzibą w Ełku, zarejestrowane w czerwcu 2006 r. Skupia osoby pragnące wywierać pozytywny wpływ na otaczającą rzeczywistość. Zwraca uwagę na sprawy bezpośrednio dotyczące społeczeństwa, takie jak prawa człowieka oraz jego potrzeba wsparcia.

Stowarzyszenie propaguje myśl, iż otaczające środowisko powinno być przyjazne dla wszystkich. Główne obszary działania Stowarzyszenia to: edukacja, turystyka, ekologia, rekreacja, pomoc i ekonomia społeczna oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Historia

Pod nazwą Stowarzyszenia Adelfi wyodrębniło się kilka podkategorii. Należą do nich:

 • OWIES Ełk – ośrodek wspierania inicjatyw ekonomii społecznej
 • STACJA – instytut przedsiębiorczości społecznej
 • ALTERCIS – centrum integracji społecznej

Podejmują one różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Do najważniejszych z nich można zaliczyć projekty realizowane na przełomie 2009 i 2010 r. w zakresie turystyki i rekreacji, np. "Eko-spacer do wiedzy", "Miejsca pamięci", "Światowy Dzień Turystyki na rowerach", "Świat się sam nie zmieni" czy "Przywrócić pamięć". W 2010 r. zrealizowany został również projekt "Centrum Integracji Społecznej – pomysł na trudne czasy".

Statut

Statut Stowarzyszenia opisuje kolejno:

 • postanowienia ogólne
 • cele i formy działalności
 • członkostwo, prawa i obowiązki członków
 • władze i strukturę Stowarzyszenia
 • majątek Stowarzyszenia
 • zmianę Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Cele

 • wspieranie społecznej aktywności obywateli i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego
 • wspomaganie rozwoju oświaty, nauki, edukacji i wychowania
 • promocja oraz rozwój przedsiębiorczości
 • przeciwdziałanie bezrobociu
 • rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
 • przeciwdziałanie patologiom rodzin
 • działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn
 • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego oraz wspieranie przedsiębiorstw społecznych i rozwój samorządności
 • rozwój lokalnych organizacji pozarządowych
 • niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • promocja kultury i tradycji a także samego regionu
 • promocja sportu, turystyki i rekreacji
 • ochrona środowiska regionu
 • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • propagowanie praw i wolności człowieka
 • rozwój demokracji
 • rozwój ekonomii społecznej

Zarząd

Formy działalności

 • organizowanie spotkań, konferencji, seminariów i sesji naukowych
 • opiniowanie programów rozwoju regionu i wszelkich innych aktów prawnych odnoszących się do kwestii społecznych
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia
 • pomoc w tworzeniu organizacji pozarządowych
 • organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw gospodarczych, mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych i oświatowych
 • prowadzenie hospicjów, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, szkół, świetlic, ognisk wychowawczych, poradni, centrów integracji społecznej, biur porad obywatelskich
 • wydawanie materiałów informacyjnych
 • współpraca z władzami samorządowymi z sektora gospodarczego
 • prowadzenie szeroko idącej działalności gospodarczej

Bibliografia

Stowarzyszenie Adelfi, Statut [22.04.2014]
Stowarzyszenie Adelfi [22.04.2014]