Stowarzyszenie "Kobieta na Plus"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Stowarzyszenie Kobieta na Plus)
Stowarzyszenie "Kobieta na Plus"

Rok założenia 2008
Założyciel Barbara Elżbieta Wyłudek
Siedziba Ruciane-Nida
Profil działalności działalność społeczna, charytatywna, kulturalna, edukacyjna
Kontakt ul. Kolejowa 5 lok.3, 12-220 Ruciane-Nida

kobietanaplus.pl

KRS 0000309003

Stowarzyszenie "Kobieta na Plus" – organizacja, której misją jest umożliwianie wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin poprzez tworzenie warunków do aktywnego życia zawodowego, opartego na dostępie do informacji i wiedzy. Stowarzyszenie pomaga kobietom w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Siedziba organizacji mieści się w Rucianem-Nidzie.

Historia

Stowarzyszenie powstało w 2008 r., a pomysłodawczynią była Barbara Elżbieta Wyłudek. Swoją pasją i energią zaraziła inne kobiety, które pomogły jej rozwinąć ideę Stowarzyszenia.

Statut

Statut Stowarzyszenia uchwalono 18 kwietnia 2008 r. Reguluje on następujące kwestie:

 • postanowienia ogólne
 • cele działania
 • członkostwo, prawa i obowiązki członków
 • organy Stowarzyszenia
 • Walne Zebranie
 • Komisja Rewizyjna
 • majątek Stowarzyszenia
 • zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 • postanowienia końcowe

Cele

 • wspieranie społecznej aktywności kobiet, przede wszystkim kobiet z grup społecznych zagrożonych marginalizacją lub wymagających szczególnego wsparcia
 • promocja i wspomaganie nauki, edukacji, wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet, umożliwiających im wejście i powrót na rynek pracy oraz aktywny udział w życiu społecznym
 • promocja i wspieranie działań na rzecz integracji i współpracy międzynarodowej kobiet
 • promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet, przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia (zwłaszcza wśród ludzi młodych)
 • promocja i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury, w tym m.in. podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej, regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej
 • pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna kobiet, osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin
 • aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich
 • prowadzenie działalności na rzecz lokalnych społeczności poprzez tworzenie warunków do integracji i rozwoju organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Zarząd

Formy działalności

 • wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami kobiet i ich rodzin
 • organizowanie działań dobroczynnych
 • organizowanie festynów, koncertów, festiwali, konkursów, dyskotek, wystaw
 • organizowanie kursów, odczytów, zebrań, dyskusji, konferencji, wykładów, sympozjów
 • nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami polonijnymi działającymi na rzecz kobiet i ich rodzin
 • organizowanie czasu wolnego dla kobiet i ich rodzin, organizowanie wycieczek i aktywnego wypoczynku
 • wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku kobiet i ich rodzin
 • pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji oraz funduszy krajowych

Bibliografia

Stowarzyszenie Kobieta na Plus [21.04.2014]