Stowarzyszenie na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście

Stowarzyszenie na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
Stowarzyszenie na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście
Rok założenia 2002 rok
Siedziba ul. Sienkiewicza 5, 11-040 Dobre Miasto
Profil działalności nauka, kultura, propagowanie tożsamości narodowej
Kontakt tel. 696 045 121, e-mail: snro@snro-dm.net
KRS 0000106099

Stowarzyszenie na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście – stowarzyszenie założone w 2002 roku, od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Organizacja zajmuje się prowadzeniem działalności oświatowej i naukowej. Prezesem stowarzyszenia jest Janusz Filipkowski. W latach 2007-2010 roku stowarzyszenie wydało pięć numerów "Rocznika Dobromiejskiego".

Historia

Stowarzyszenie na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 10 kwietnia 2002 roku. Dwa lata później, 17 czerwca 2004 roku, Stowarzyszeniu przyznano status organizacji pożytku publicznego.

Od 2007 roku Stowarzyszenie jest wydawcą "Rocznika Dobromiejskiego":

Stowarzyszenie od 2010 roku organizuje spotkania strzeleckie.

Statut

Stowarzyszenie na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście działa w oparciu o statut, który zbudowany jest z następujących rozdziałów:

 • I. Postanowienia ogólne
 • II. Cele i środki działania

Podstawowymi celami działalności stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz oświaty miasta i gminy Dobre Miasto. Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej, podtrzymuje tradycję narodową, pielęgnuje polskość, a także działa na rzecz rozwoju świadomości narodowej.

 • III. Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne :zainteresowane działalnością stowarzyszenia, posiadające zdolności do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

 • IV. Władze stowarzyszenia

Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 3 lata. :Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Zarząd stowarzyszenia, zgodnie z założeniami statutowymi, składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.

 • V. Majątek stowarzyszenia

Na majątek stowarzyszenia składają się: ruchomości, nieruchomości oraz fundusze. Fundusze stowarzyszenia stanowią: wpływy ze składek członkowskich, dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy, dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, dochody z majątku stowarzyszenia.

 • VI. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia[1].

Cele

Celami Stowarzyszenia na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, zgodnie z założeniami statutowymi, jest:

 • podejmowanie działań na rzecz oświaty miasta i gminy Dobre Miasto
 • prowadzenie szkół oraz innych placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych
 • podejmowanie działań na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej
 • podejmowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki antyalkoholowej oraz przeciwdziałania innym uzależnieniom
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • ochrona zabytków, miejsc pamięci oraz dziedzictwa kulturowego Warmii w kontekście oddziaływań wychowawczych
 • propagowanie krajoznawstwa, sportu i turystyki oraz pożytecznego i twórczego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Zarząd

Członkami zarządu Stowarzyszenia na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście są:

Formy działalności

Stowarzyszenie na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście w celu realizacji założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami w kraju i za granicą
 • gromadzenie funduszy oraz tworzenia fundacji celowych

prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej

 • organizowanie zajęć sportowych skierowanych do młodzieży gminy
 • rozwijanie przyjaźni polsko-niemieckiej

Przypisy

Bibliografia

Baza organizacji pozarządowych i instytucji [14.05.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [14.05.2014]
dobremiasto.com.pl [14.05.2014]
Stowarzyszenie na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście [14.05.2014]