Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku

Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Szpitalna 6, 82-340 Tolkmicko
Patron: Mikołaj Kopernik

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Marta Drożdżewska.

Historia

Polska szkoła w Tolkmicku powstała 15 listopada 1945 r. dzięki inicjatywie nauczyciela Władysława Jezierskiego, który przybył do wsi z okolic Warszawy. Szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Elbląskiej 14. Początkowo uczyło się w niej 27 uczniów. W styczniu 1946 r. do szkoły uczęszczało już 36 dzieci. Rok później nowy kierownik placówki, Stanisław Lont, zdecydował o rozpoczęciu zajęć w budynku przy ulicy Szkolnej, mimo iż nadal prowadzony był tam remont.

W 1960 r. w szkole uczyło się 548 uczniów. Grono pedagogiczne składało się jedynie z 12 nauczycieli. Nauka odbywała się w systemie zmianowym. Szkoła nie posiadała sali gimnastycznej, dlatego lekcje wychowania fizycznego prowadzono na korytarzu szkolnym lub w salach lekcyjnych. W grudniu 1960 r. zawiązano Komitet Budowy Szkoły Tysiąclecia w Tolkmicku. Dzięki podjętym staraniom rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły przy ulicy Szpitalnej.

W roku szkolnym 1962/63 decyzją władz oświatowych utworzone zostały dwie szkoły: nr 1 przy ulicy Szkolnej z 316 uczniami, której kierownikiem został Piotr Mnich, oraz nr 2 przy ulicy Szpitalnej z 310 uczniami, którą kierował Janusz Grakowicz. Nowy budynek szkoły, wraz z salą gimnastyczną, zapleczem kuchennym i biurowym oddano do użytku 10 grudnia 1963 r. Szkoła w dniu otwarcia otrzymała imię Jana Bażyńskiego. Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Szkolnej w dniu 19 listopada 1967 r. nadano imię Mikołaja Kopernika. Szkoła otrzymała także sztandar ufundowany przez społeczność Tolkmicka. 1 stycznia 1973 r. w wyniku decyzji władz oświatowych Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2 połączono w jedną, na bazie której utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną.

Od 1 września 1973 r. w budynku przy ulicy Szkolnej, zwanym budynkiem „A”, uczyli się uczniowie klas I-IV, a w budynku przy ulicy Szpitalnej, zwanym budynkiem „B”, uczniowie klas V-VIII. W 1975 r. przy budynku szkolnym przy ul. Szpitalnej wybudowano boisko do piłki ręcznej. Po reformie oświaty w 1998 r. powstały sześcioletnie szkoły podstawowe. Pierwsi absolwenci ukończyli je w 1999 r. W 1995 r. szkoła obchodziła 50-lecie powstania. Do dnia dzisiejszego ukończyło ją około 2500 uczniów.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. W szczególności:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania
 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględnia jego indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje
 • zapewnia warunki do realizacji celów i zadań poprzez swoją bazę i kadrę
 • stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz poznawania współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji
 • kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie tradycji, trwałych wartości kultury narodowej, konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia
 • przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym
 • kształtuje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich sprawność fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego
 • kształtuje pozytywną motywację do nauki i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły i społeczeństwa
 • uczy uczestniczenia w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz środowiska, rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich
 • podkreśla w pracy dydaktyczno-wychowawczej kulturę i tradycję regionu
 • sprawuje opiekę nad uczniem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z Programem Profilaktyki Szkoły
 • ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według WSO zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa
 • organizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów w swojej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Urszula Staszewska, Marzena Chojnacka, Renata Rzepnicka, Małgorzata Bendyk, Jolanta Sadowska
 • język polski – Anna Gawęda, Anetta Gulbertowicz
 • język angielski – Anetta Gulbertowicz
 • matematyka – Wanda Pieciukiewicz
 • zajęcia komputerowe – Aleksandra Sosnowska-Kessler, Marzena Chojnacka
 • przyroda – Małgorzata Surowiec
 • historia – Anna Gawęda
 • religia – Gabriela Starostecka
 • plastyka – Marzena Chojnacka
 • muzyka – Małgorzata Bendyk
 • zajęcia techniczne – Jolanta Sadowska
 • wychowanie fizyczne – Aneta Szemplińska
 • wychowanie do życia w rodzinie - Iwona Sapińska
 • pedagog szkolny – Iwona Sapińska

Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych konkursach i olimpiadach ortograficznych, sportowych, przedmiotowych, plastycznych, fotograficznych i ekologicznych.

Ciekawostki

Szkoła posiada swój hymn: I CZYTAŁ KSIĘGI PATRZYŁ W NIEBO NIE PRZEZ NOC I NIE PRZEZ DZIEŃ LUDZIE MÓWIĄ, ŻE TO SŁOŃCE DOOKOŁA ZIEMI MKNIE.

REF. CAŁY ŚWIAT SIĘ POMYLIŁ KOPERNIK ZNALAZŁ BŁĄD, A GWIAZDY SIĘ KŁÓCIŁY Z MĄDROŚCIĄ STARYCH KSIĄG

II DŁUGO TRZEBA PATRZEĆ W NIEBO BY ODCZYTAĆ ŚWIATŁO GWIAZD DŁUGO TRZEBA ŻYĆ WŚRÓD LUDZI BY ZROZUMIEĆ PRZYSZŁY CZAS.

REF. CAŁY ŚWIAT SIĘ POMYLIŁ…

III WCIĄŻ MYŚL JEGO PODZIWIAMY, ŻE SĄ PRAWDĄ JEGO SNY, ŻE PLANETY WOKÓŁ SŁOŃCA KRĄŻĄ NIBY ZŁOTE ĆMY.

REF. CAŁY ŚWIAT SIĘ POMYLIŁ…

Bibliografia

SP Tolkmicko[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]