Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Data założenia: 1 września 1960 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
Patron: Wojciech Kętrzyński

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Zofia Barbara Bogacz.

Historia

Historia szkoły sięga sierpnia 1959 r. Wówczas na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie rozpoczęto jej budowę. Pierwsze zajęcia miały miejsce już 1 września 1960 r., a naukę podjęło w niej 913 uczniów w 22 oddziałach. W roku szkolnym 1961/1962 oddano do użytku bibliotekę oraz salę gimnastyczną. Natomiast dwa lata później (1963/1964) zorganizowano gabinety przedmiotowe i klasopracownie.

Ważnym momentem było nadanie szkole imienia Wojciecha Kętrzyńskiego, połączone z wręczeniem społeczności szkolnej sztandaru oraz odsłonięciem popiersia patrona placówki. Uroczystości z tym związane odbyły się 1 czerwca 1965 r.

W roku szkolnym 1975/1976 podniesiono standard pracy szkoły, mi.in. klasy wyposażono w nowe krzesła, stoły, regały i pomoce naukowe, a także wymieniono sprzęt w gabinecie lekarskim i pokoju nauczycielskim. Z kolei 15 stycznia 1976 r. otwarto Izbę Tradycji, zaś w 1988 r. filię placówki w Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie. Natomiast w roku szkolnym 1991/1992 pojawiły się w szkole pierwsze komputery. Dużym przeżyciem dla całej społeczności szkolnej było uplasowanie się w ścisłej czołówce ogólnopolskiego konkursu "Super Szkoła 2000" i zdobycie nagrody (telewizora z video). Ostatni, gruntowny remont szkoły, nadający jej nowy wizerunek, przeprowadzono w wakacje 2008 r. 23 kwietnia 2013 r. odbyły się uroczystości nadania szkole nowego sztandaru.

Cele i zadania

"Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci".

"Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie koncentrując się na prowadzeniu działalności:

 • dydaktycznej – regulowanej Szkolnym Zestawem Programów Nauczania i Ocenianiem Wewnątrzszkolnym
 • wychowawczej i opiekuńczej – regulowanej Szkolnym Programem Wychowawczym
 • profilaktycznej – regulowanej Szkolnym Programem Profilaktyki".

"W zakresie dydaktyki Szkoła przede wszystkim:

 • umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki
 • kształtuje dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści i umiejętności
 • rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • traktuje wiadomości przedmiotowe w sposób integralny
 • przekazuje dziedzictwo kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej
 • upowszechnia widzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • dostosowuje treści kształcenia do standardów wymagań
 • systematycznie diagnozuje osiągnięcia edukacyjne uczniów
 • umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania
 • zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym".

"W zakresie wychowania i opieki Szkoła realizuje przede wszystkim:

 • przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie
 • kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu
 • wpajanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania i kultury życia codziennego
 • wdrażanie do pracy nad sobą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny
 • uczenie poszanowania i tolerancji wobec drugiego człowieka
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • uczenie kreatywności w myśleniu i działaniu".

"W zakresie profilaktyki Szkoła:

 • rozpoznaje i analizuje indywidualne potrzeby i problemy uczniów
 • chroni ucznia przed zjawiskami patologii społecznej
 • wzmacnia poczucie własnej wartości
 • wzmacnia więzi między jednostką, grupą i społecznością
 • wzmacnia czynniki chroniące oraz minimalizuje czynniki ryzyka
 • współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi instytucjami wspierającymi rodzinę".

"Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach
 • efektywnego współdziałania w zespole
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
 • przyswajania metod i technik negocjacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów".

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • wychowanie przedszkolne – Krystyna Baczmaga, Barbara Drzewicka
 • edukacja wczesnoszkolna – Ewa Kopacka, Bogumiła Kosiewska, Beata Kusik, Małgorzata Laskowska–Trukawka, Ewa Marchwińska, Alicja Ostrowska, Grażyna Paszko, Anna Szachniewicz, Anita Szkilnik, Ewa Żwirko
 • język polski – Elżbieta Gryszko, Ewa Strzyżewska, Elżbieta Makowska
 • język angielski – Agnieszka Folta, Bożena Frenszowska, Aleksandra Załęska
 • matematyka – Mirosław Karolak, Elzbieta Sochacka–Popik, Maria Starzyk
 • zajęcia komputerowe – Małgorzata Laskowska–Trukawka
 • przyroda – Zofia Barbara Bogacz, Magdalena Grabowska, Marzena Klimczewska
 • historia – Joanna Żylińska
 • religia – Jolanta Choromańska, Henryk Pejchert
 • plastyka – Magdalena Grabowska
 • muzyka – Anna Krzykwa, Anna Kuźniak
 • zajęcia techniczne – Mirosław Karolak
 • wychowanie fizyczne – Dorota Romanowska, Anna Kołodziejczak, Radosław Małek
 • biblioteka – Halina Sopicka
 • świetlica szkolna – Ewa Zbieska
 • pedagog szkolny – Iwona Hincman
 • logopedia – Elżbieta Trojga
 • terapia pedagogiczna – Alicja Borkowska

Osiągnięcia

Szkoła może się poszczycić wieloma osiągnięciami. Warto przywołać niektóre z nich:

 • Honorowe odznaczenie "Zasłużonym dla Warmii i Mazur"(1980).
 • Wyróżnienie w konkursie Super Expressu "Super Szkoła" (2000)
 • Zwycięstwo w konkursie "Szkoł@ w sieci" (2010)
 • Zwycięstwa Klubu Europejskiego w licznych konkursach na szczeblu wojewódzkim
 • Liczne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych na szczeblu miasta, województwa i kraju
 • III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej
 • Siatkarki od lat awansują do Mistrzostw Województwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt
 • Dwukrotne zdobycie Mistrzostwa Szkół Podstawowych w unihokeju chłopców
 • Brązowa i srebrna statuetki "Przyjaciel Ziemi" oraz certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (2009/2010), a także międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga (2011) za działania ekologiczne podjęte w ścisłej współpracy z Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundacją GAP, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Wodnej w Olsztynie, a także udział w programach Ekozespołów, Szkoła dla Ekorozwoju i "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
 • Wydawanie internetowej gazetki "Our Word" na portalu e–magazine będącej owocem międzynarodowego projektu e–Twinning – razem z partnerami z Litwy, Słowacji, Rumunii, Hiszpanii i Włoch (2009–2010)
 • Uczestnictwo w Programie "Uczenie się przez całe życie" Comenius – „Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowań”, z partnerami z Turcji, Rumunii, Hiszpanii (2009–2011)
 • Tytuł "Szkoła na 6" (2009/2010)
 • Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (2012)
 • I miejsce w Konkursie Z@kładka (2012/2013)
 • Tytuł "Sześciolatek w przyjaznej szkole" (2014)

Każdego roku szkoła organizuje:

 • Festyn rodzinny
 • Wybór Rodziny Roku
 • Dzień Uśmiechu
 • Dni Europy
 • Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły
 • Międzyszkolne Konkursy Matematyczne: w języku angielskim "Maths in English", w języku niemieckim "Mathe auf Deutsch"

Absolwenci

Stanisław Tunkiewicz pełni funkcję prezesa PSS "Społem" w Olsztynie.

Ciekawostki

Słowa hymnu szkoły napisała specjalnie dla niej warmińska poetka Maria Zientara–Malewska.

Nauczyciel fizyki Czesław Kacperek wykonał w 1967 r. wraz z Kazimierzem Jasińskim (nauczycielem zajęć technicznych) generator fal radiowych wysokiej częstotliwości – pomoc naukową z fizyki do klasy VIII - który został rozpowszechniony we wszystkich szkołach miasta Olsztyna i powiatu oraz we wszystkich Powiatowych Ośrodkach Metodycznych województwa olsztyńskiego. Rok później otrzymał on za swój wynalazek II Nagrodę Wojewódzką przyznaną w ramach Rady Postępu Pedagogicznego.

Szkoła przyznaje cyklicznie jednemu uczniowi z danego roku szkolnego tytuł "Osobowość Roku Szkolonego" (od roku szkolnego 1996/1997).

Szkoła uzyskała tytuł MEN "Szkoła Odkrywców Talentów" (2010/2011). Rozwija w sposób szczególny uzdolnienia i zainteresowania matematyczne i językowe (język angielski). Funkcjonuje w niej szereg kół i klubów pozalekcyjnych, m.in.: plastyczne, kulinarne, teatralne, polonistyczne, muzyczne, historyczne, informatyczne, sportowe, SKS, PCK, TPD, Caritas, kaligrafii, czytelnicze, taneczne, haftu krzyżykowego, Klub Sportowy "Rodło", Klub Europejski.

Bibliografia

Sopicka Halina, Żylińska Joanna, Pejchert Henryk (oprac.), 50 lat Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010.
Statut Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
SP 15 Olsztyn[11.11.2014]
szkolnictwo.pl[11.11.2014]