Szkoła Podstawowa w Pilonie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Pilonie

Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Pilona 5, 82-310 Elbląg 2

Szkoła Podstawowa w Pilonie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Pilonie. Obecnie funkcję dyrektora pełni Edyta Rokita.

Historia

Szkoła powstała tuż po II wojnie światowej, w 1946 r. Jej prężny rozwój miał miejsce w latach 1958-1960, kiedy kierownikiem placówki była Irena Radtke. Zorganizowano wówczas drużynę harcerską, Ligę Przyjaciół Żołnierza, koła PCK, koło Ochrony Przyrody, kółko techniczne. W szkole uczyło się w tym czasie 154 dzieci, a nauczycielami byli: Janina Lewkowicz, Stefan Krzemiński i Teresa Mroczek.

1 marca 1960 r. obowiązki kierownicze przejął Stefan Krzemiński, który powiększył bazę materialną placówki. Pozyskał dom mieszkalny, który zaadaptował na szkołę. 1 września 1964 r. oddany został do użytku nowy gmach, który służy placówce po dzień dzisiejszy. W tym samym roku 10 października nadano szkole imię Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Z kolei rok później 1 października otwarto w jej budynku Szkołę Przysposobienia Rolniczego oraz czasowo ambulans dentystyczny. W czerwcu 1972 r. uruchomiono kuchnię i świetlicę.

Istotne zmiany organizacyjne zaszły w roku 1973 - w roku szkolnym 1973/1974 placówka zaczęła działać jako Zbiorcza Szkoła Gminna w Pilonie. Podlegały jej 8-klasowe szkoły w Węzinie i Przezmarku oraz 4-klasowe placówki w Bogaczewie, Weklicach i Drużnie. Gminnym dyrektorem tych szkół został Wacław Pietuszyński, a rok później Jerzy Gutowski, natomiast ich zastępcą Stefan Krzemiński. Wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju szkoła zaczęła podlegać Zbiorczej Szkole Gminnej w Elblągu.

W 1988 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Krystyna Kłosińska, w 1993 r. Regina Godzieba, zaś w 2007 r - Edyta Rokita.

Lata 90. XX w. i początek wieku obecnego obfitowały w wiele zmian i reform. Szczególnym rokiem był 1999 r., kiedy to utworzono gimnazjum, a dawną ośmiolatkę zamieniono na sześcioklasową szkołę podstawową. Dwa lata później zlikwidowano szkołę w Przezmarku i jej uczniowie podjęli naukę w Pilonie. To również czas intensywnych remontów - wymieniono pokrycie dachowe, okna, podłogi, instalację elektryczną i odgromową, drzwi, centralne ogrzewanie, przebudowano szatnie, łazienki, utworzono salę zabaw oraz pomalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono meble w klasach oraz świetlicy szkolnej.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Kieruje się przy tym przyjętą przez społeczność szkolną wizją i misją. Jej wizją jest hasło: "Dziecko jest wspólnym dobrem: rodziców i szkoły". Z kolei misja zawiera się w słowach "Wychowujemy dziecko radosne i twórcze, gotowe korzystać ze wszystkich swych możliwości w osiąganiu odpowiedniego dla siebie sukcesu".

Działalność szkoły

Działania szkoły polegają głownie na:

 • przypomnieniu i respektowaniu obowiązków szkolnych (wewnątrzszkolnego, WSO, PSO, oceniania zachowania)
 • uwzględnianiu praw ucznia ze wskazaniem osób i instytucji, które pomogą w rozwiązywaniu problemów
 • przeprowadzeniu godzin wychowawczych na temat rozwijania umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów i problemów, poznanie sposobów zachowania się w sytuacji zagrożenia agresją
 • działaniu w programach profilaktycznych dotyczących agresji "Przerwany mecz", "Klasowe zasady przeciwko przemocy", "Nasze sposoby na złość", "Jak zwracać się o pomoc?"
 • eksponowaniu właściwych zachowań na zajęciach, apelach itp.
 • propagowaniu znajomości statutowych kar za zachowania agresywne
 • systematycznym kontakcie rodziców uczniów sprawiających trudności wychowawcze z wychowawcami, pedagogiem szkolnym
 • korzystaniu z pomocy specjalistycznej w PPP, centrum pomocy rodzinie, placówkach służby zdrowia
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zachowań agresywnych i ich zapobieganiu poprzez uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez szkołę
 • przedstawieniu procedur postępowania w przypadku łamania zasad dotyczących przemocy
 • konsekwentnym i systematycznym reagowaniu na każdy przejaw agresji i przemocy przez wszystkich pracowników szkoły
 • szkoleniu się kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych
 • interwencji profilaktycznej w szkole
 • wyposażeniu biblioteki szkolnej w materiały dotyczące agresji
 • organizowaniu spotkań rodziców – wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • współpracy z PPP, pedagogiem, policją, GOPS-em, kuratorem sądowym

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Mirosława Bachanek, Bogumiła Gustołek, Hanna Milewska, Beata Narloch
 • język polski – Mariola Budkiewicz
 • język angielski – Anna Maria Gerej-Gula
 • język rosyjski – Maria Kazuro
 • matematyka – Edyta Rokita
 • zajęcia komputerowe – Anna Maria Gerej-Gula, Edyta Rokita
 • przyroda – Aleksandra Bałdyga
 • historia – Mariola Budkiewicz
 • religia – Grażyna Rzymska-Kilian
 • plastyka – Hanna Milewska
 • muzyka – Mirosława Bachanek
 • zajęcia techniczne – Hanna Milewska
 • wychowanie do życia w rodzinie – Mariola Budkiewicz
 • wychowanie fizyczne – Aleksandra Bałdyga
 • biblioteka – Maria Kazuro
 • świetlica szkolna – Maria Kazuro
 • pedagog szkolny – Bogumiła Gustołek
 • logopeda Grażyna – Rzymska-Kilian

Osiągnięcia

Uczniowie zdobywają osiągnięcia głownie w zakresie sportowym, plastycznym oraz przedmiotowym, jak:

 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej "Powstanie Warszawskie", Mateusz Lewczuk z kl.III (2014)
 • I miejsce w WOJEWÓDZKICH JESIENNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW w Pasłęku, Julia Kasprzak - w kategorii klas IV i młodszych (2014)
 • Laur konkursu plastycznego "Mój czas" Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014, Klaudia Brzezicka - kl. III, Patryk Banaszczyk - kl. VI (2014)
 • I miejsce w Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych (2013/2014)
 • II miejsce w V Gminnym Turnieju Unihokeja o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Elbląg zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt (2014)
 • II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w V Gminnym Turnieju Mini Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Elbląg (2014)
 • I miejsce w kategorii klas II dziewcząt, Kinga Rychter oraz II miejsce w kategorii klas II dziewcząt, Julia Kasprzak w Jesiennych Biegach przełajowych o Puchar Starosty ELbląskiego (2013)

Bibliografia

SP Pilona[15.11.2014]
szkolnictwo.pl[15.11.2014]