Szkoła Podstawowa w Węzinie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Węzinie

Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Węzina 16, 80-310 Elbląg 2

Szkoła Podstawowa w Węzinie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca we wsi Węzina. Obecnie funkcję dyrektora pełni Krystyna Bohdanowicz

Historia

Szkoła została powołana do życia w 1946 r. jako jednoklasowa placówka z jednym nauczycielem. Naukę rozpoczęło w niej 20 dzieci. Jej pierwszym kierownikiem był Wincenty Osiński. Rozrastała się ona dość szybko i w roku szkolnym 1948/1949 posiadała już 6 klas, do których uczęszczało 78 uczniów, zaś od 1952 r. 7 klas.

W 1967 r. rozpoczęto prace przy budowie nowego budynku szkoły, który uroczyście otwarto 7 września 1968 r. Tego samego roku, na mocy Uchwały Rady Gminy Elbląg, placówka przyjęła za swego patrona generała Karola Świerczewskiego, którego patronat zniesiono po zmianach historycznych, jakie miały miejsce w 1980 r.

Na mocy uchwały Zarządu Gminy z dniem 1 września 1999 r. przekształcono szkołę w placówkę obwodową, do której przydzielono następujące miejscowości: Dłużyna, Drużno, część Komorowa Żuławskiego, Krosienko, Lisów, Nowy Dwór, Raczki, Tropy i Węzina. W 2008 r. do obwodu szkoły weszło, oprócz wsi Węzina, 6 miejscowości: Janów, Dłużyna, Drużno, Krosienko, część Komorowa Żuławskiego, Nowy Dwór. Aktualnie swym obwodem obejmuje ona następujące wsi: Dłużyna, Karczowizna, Drużno, Klepa, Janów, Komorowo Żuławskie, Lisów, Nowy Dwór i Węzina.

Cele i zadania

W oparciu o przyjęty przez szkołę System Zarządzania Jakością (2008) do jej głównych celów i zadań należą:

 • ciągłe doskonalenie jakości usług świadczonych w zakresie edukacji poprzez ustanowiony i funkcjonujący System Zarządzania Jakością
 • dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia
 • osiąganie wysokiego poziomu nauczania poprzez wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające pomyślne kontynuowanie nauki na poziomie gimnazjum
 • stwarzanie warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań ucznia
 • zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • planowe dokumentowanie oraz analiza działań jakościowych

Dodatkowo duży nacisk kładzie się na działania mające na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz zapewnienie opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Kadra pedagogiczna

Pod koniec 2008 roku w szkole pracowało 14 nauczycieli, z których 13 legitymowało się dyplomem wyższych studiów magisterskich, 1 osoba wyższych studiów zawodowych. Jedenaścioro nauczycieli posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, a troje kontraktowego.

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • biblioteka – Dorota Karczewska
 • edukacja wczesnoszkolna – Jolanta Boss, Elżbieta Szumska, Olga Kuszka, Edyta Kiełczewska
 • język polski – Agnieszka Biłas
 • język angielski – Joanna Szałaś
 • matematyka – Maria Ignaciuk
 • zajęcia komputerowe – Maria Ignaciuk
 • przyroda – Krystyna Bohdanowicz
 • historia – Olga Kuszka
 • religia – Renata Kur
 • plastyka i muzyka – Agnieszka Biłas
 • zajęcia techniczne – Olga Kuszka
 • wychowanie fizyczne – Dorota Karczewska
 • świetlica szkolna – Roman Demkowicz, Joanna Szałaś
 • pedagog szkolny – Roman Demkowicz

Osiągnięcia

Uczniowie zdobywają liczne tytuły i wyróżnienia na organizowanych konkursach, turniejach oraz olimpiadach.

W 2007 r. Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacji w Gdyni nadała szkole Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2001.

Ciekawostki

Odpowiadając na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, szkoła włączyła się w 2014 r. do akcji Narodowego Czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza, m.in. 8 września uczniowie klas IV–VI spotkali się w sali polonistycznej, by poznać niektóre przygody sienkiewiczowskich bohaterów. Jednym z punktów spotkania była prezentacja multimedialna, która przybliżyła dzieciom sylwetkę Henryka Sienkiewicza.

Od kwietnia 2013 r. klasa VI realizuje międzynarodowy eTwinningowy projekt pogodowy zatytułowany "Kwiecień plecień ... "

Bibliografia

SP Węzina[07.11.2014]