Urząd Celny w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Urząd Celny w Elblągu

Siedziba ul. Warszawska 129a, 82-300 Elbląg
Kierownik Naczelnik: podinspektor Mirosław Rogulski
Kontakt tel. (55) 236-54-01, fax. 236-54-06

Urząd Celny w Elblągu – jednostka administracji rządowej niezespolonej, podlegająca Ministrowi Finansów. Na jego czele stoi Naczelnik Urzędu Celnego w Elblągu. Wykonuje on zadania przewidziane m.in. w ustawie o Służbie Celnej[1], rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych[2], w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych[3] oraz w ustawie o grach hazardowych[4].

Zadania

Urząd Celny w Elblągu wykonuje zadania określone w ustawie o Służbie Celnej[5] oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, dyrektora izby i naczelnika urzędu.Do jego zadań należy:

 • wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego
 • wymiar i pobór:
  • należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
  • podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
  • podatku akcyzowego,
  • podatku od gier oraz opłat i dopłat,
  • opłaty paliwowej.
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz towary i technologie o znaczeniu strategicznym;
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko:
  • zdrowiu,
  • dobrom kultury,
  • prawom własności intelektualnej,
  • przyrodzie,
  • środowisku,
  • ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym
 • współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
 • współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej
 • współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi

Struktura

W skład Urzędu Celnego w Elblągu wchodzą:

 • Pion wsparcia Naczelnika ( nadzorowany przez Naczelnika)
 • Pion kontroli (nadzorowany przez Zastępcę Naczelnika ds. kontroli)
 • Pion postępowania (nadzorowany przez Zastępcę Naczelnika ds. postępowania)
 • Komórki organizacyjne (nadzorowane przez Zastępcę Naczelnika ds. oddziałów)[6]


Kierownictwo

 • Naczelnik: Podinspektor Mirosław Rogulski
 • Zastępca Naczelnika: Nadkomisarz Grażyna Kapela
 • Zastępca Naczelnika: Komisarz Krzysztof Pestka
 • Zastępca Naczelnika: Nadkomisarz Jacek Fitobór

Oddziały

W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Celnego w Elblągu działają oddziały celne:

 • Oddział Celny w Elblągu, Kierownik Oddziału: Komisarz Zbigniew Grucelski
 • Oddział Celny w Braniewie, Kierownik Oddziału: Komisarz Joanna Krakowiak
 • Oddział Celny w Gronowie, Kierownik Oddziału: Komisarz Anna Nosarzewska
 • Oddział Celny w Iławie, Kierownik Oddziału: Komisarz Marek Samoszuk
 • Oddział Celny w Grzechotkach, Kierownik Oddziału: Starszy aspirant Marek Borowiec

Przypisy

 1. Ustawa o Służbie Celnej[15.11.2014]
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów[15.11.2014]
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów[15.11.2014]
 4. [Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm. Ustawa o grach hazardowych][15.11.2014]
 5. Ustawa o Służbie Celnej[15.11.2014]
 6. Struktura organizacyjna Urzędu Celnego w Elblągu[15.11.2014]

Bibliografia

Izba Celna[15.11.2014]
Urząd Celny w Elblągu[15.11.2014]