Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Typ instytucji: publiczna placówka oświatowa
Powiat: województwo warmińsko-mazurskie
Adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – placówka oświatowa zajmująca się doskonaleniem zawodowym nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim z siedzibą w Elblągu. Obecnie funkcję dyrektora ośrodka pełni Beata Pabian.

Historia

W 1999 r., decyzją samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, powołano na bazie dotychczasowego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elblągu (W-M ODN w Elblągu).

Cele i zadania instytucji

Statutowym celem działania ośrodka jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w wykonywaniu przez nie zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomaganie w zaspokajaniu potrzeb szkół i placówek w rozwiązywaniu ich problemów.

Podstawowym zadaniem ośrodka jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

 • wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
 • wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 • realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
 • diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
 • przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Do obowiązkowych zadań ośrodka należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą oraz organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:

 • przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych;
 • zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.

Ośrodek prowadzi również wojewódzki system informacji pedagogicznej, w tym gromadzi i udostępnia informacje dotyczące dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pracownicy

Pracownicy placówki:

 • Beata Pabian – dyrektor
 • Lech Strembski – wicedyrektor, konsultant ds. wychowania fizycznego

Konsultanci:

 • Krzysztof Błaszczak – ds. chemii
 • Mariola Chodakowska – ds. języka angielskiego i edukacji europejskiej
 • Agnieszka Czystaw – ds. edukacji artystycznej i multimediów w dydaktyce
 • Marlena Derlukiewicz – ds. języka polskiego
 • Jerzy Dorożko – ds. informatyki
 • Andrzej Gołota – ds. matematyki
 • Alicja Guła – ds. wychowania przedszkolnego
 • Jadwiga Hryniewicz – ds. języków romańskich i ewaluacji
 • Jolanta Jankowska – ds. wychowania prorodzinnego
 • Magdalena Jankun – ds. geografii i przyrody
 • Wiesława Kamińska – ds. edukacji ekologicznej
 • Jan Kruza – ds. języka niemieckiego i rosyjskiego
 • Elżbieta Kurkiewicz – ds. matematyki
 • Jan Łajkosz – ds. religii greckokatolickiej
 • Janina Meller – ds. biologii
 • Danuta Oleksiak – ds. przedmiotów zawodowych
 • Irena Poździech – ds. WOS
 • Regina Pych – ds. religii rzymskokatolickiej
 • Bożena Rokicka – ds. pedagogiki i opieki
 • Małgorzata Sowicka – ds. języka polskiego
 • Lech Strembski – ds. wychowania fizycznego
 • Marlena Szwemińska – ds. pedagogiki specjalnej i integracji
 • Marzanna Tyburska – ds. kadry kierowniczej
 • Agata Urbańska – ds. edukacji wczesnoszkolnej
 • Ryszard Wodzisławski – ds. diagnostyki edukacyjnej

Działalność i patronaty

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu działa na terenie:

 • powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, miasta Elbląg będącego na prawach powiatu;
 • całego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie organizacji form doskonalenia i dokształcania oraz zadań i obszarów, w których Ośrodek się specjalizuje.

Ośrodek prowadzi swoją działalność na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą;
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 20, poz. 1537 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem;
 • Statutu Warmińsko-Mazurskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Bibliografia

wmodn.elblag.pl [22.12.2013]