Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945

Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939-1945
Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939-1945
Rok założenia 2001
Siedziba ul. Mikołaja Kopernika 45, 10-512 Olsztyn
Profil działalności integracja środowisk małoletnich ofiar II wojny światowej
Kontakt tel. 89 534 98 70, e-mail: biuro@polskiedzieciwojny.pl
KRS 0000015747

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 – stowarzyszenie powstałe w 2001 roku. Głównymi celami statutowymi stowarzyszenia są integrowanie środowisk małoletnich ofiar II wojny światowej oraz udzielanie pomocy prawnej członkom stowarzyszenia występującym z roszczeniami o rekompensaty za poniesione szkody oraz powstałe skutki ich następstw od rządów państw winnych II wojny światowej. Prezesem Zarządu Głównego jest Romuald Drohomirecki.

Historia

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 31 maja 2001 roku.

W skład pierwszego zarządu stowarzyszenia wchodzili:

Statut

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 działa w oparciu o Statut, który jest zbudowany z następujących rozdziałów:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i sposoby ich realizowania
 • Rozdział III. Członkowie ich prawa i obowiązki
 • Rozdział IV. Struktura Stowarzyszenia
  • Szczebel Krajowy
   • Walny Zjazd Delegatów
   • Zarząd Główny
   • Główna Komisja Rewizyjna
   • Główny Sąd Koleżeński
  • Szczebel Terenowy
   • Zebranie Ogólne Oddziału Terenowego
   • Zarząd Oddziału Terenowego
   • Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego
   • Sąd Koleżeński Oddziału Terenowego
 • Rozdział V. Sposób wyboru władz oraz tworzenia dodatkowych struktur
 • Rozdział VI. Odpowiedzialność organizacyjna członków Stowarzyszenia
 • Rozdział VII. Wyróżnienia organizacyjne członków Stowarzyszenia
 • Rozdział VIII. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
 • Rozdział IX. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 • Rozdział V.Postanowienia końcowe

Pełna wersja statutu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 [24.10.2014].

Cele

Celami statutowymi Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 są:

 • Integracja środowisk małoletnich ofiar II wojny światowej, którzy w dniu 8 maja 1945 nie mieli ukończonych 18 lat;
 • Udzielanie pomocy prawnej członkom stowarzyszenia występującym z roszczeniami o rekompensaty za poniesione szkody oraz powstałe skutki ich następstw od rządów państw winnych II wojny światowej;
 • Inspirowanie i utrwalanie osobistych historycznych wspomnień z okresu II wojny światowej;
 • Otaczanie opieką członków stowarzyszenia i pozostałych po nich wdów i wdowców, oraz wdów i wdowców pozostałych po zmarłych kombatantach niezrzeszonych w stowarzyszeniu, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych;
 • Czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemna życzliwość;
 • Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków stowarzyszenia;
 • Umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;
 • Organizowanie pomocy socjalnej dla członków Stowarzyszenia oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

Zarząd

Formy działalności

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 realizuje założenia statutowe poprzez podejmowanie następujących działań:

 • Udział członków w życiu kulturalno-społecznym oddziałów terenowych i ich środowisk;
 • Inspirowanie, organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy członkom, współdziałanie z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną, opiekuńczą i zdrowotną;
 • Działanie na rzecz środowiska kombatanckiego;
 • Przedstawienie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii w sprawach swych członków;
 • Realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza kombatanckimi w kraju i zagranicą;
 • Gromadzenie materiałów historycznych oraz ich upowszechnianie i popularyzowanie;
 • Informowanie władz publicznych o problemach kombatanckich i działalności stowarzyszenia;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i gospodarczej;
 • Tworzenie wśród parlamentarzystów przyjaznego klimatu dla realizacji celów stowarzyszenia.

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [24.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [24.10.2014]
Ludzie i firmy w KRS, wyborcza.biz [24.10.2014]
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 [24.10.2014]