Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie

Rok założenia 2001
Siedziba ul. Jeziołowicza 20, 10-690 Olsztyn
Profil działalności przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
Kontakt tel. 89 541 56 53, e-mail: ulaprzekwas@poczta.onet.pl
KRS 0000017290

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie – stowarzyszenie powstałe w 2001 roku. W wyniku starań stowarzyszenia w 2002 roku powstała Publiczna Szkoła Państwowa dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw zmierzających do stworzenia systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną. Przewodniczącą stowarzyszenia jest Urszula Przekwas.

Historia

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie zostało założone 11 kwietnia 2001 roku w wyniku potrzeby rodziców oraz opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

7 czerwca 2001 roku stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie. Niespełna trzy lata później - 4 maja 2004 roku - przyznano stowarzyszeniu status Organizacji Pożytku Publicznego.

1 września 2002 roku dzięki staraniom stowarzyszenia i przychylności władz miasta powstaje Publiczna Szkoła Państwowa dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, która mieści się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy ul. Turowskiego 1.

Środki pozyskane z wpłat 1% podatku uzyskane w ubiegłych latach: za rok 2011 - 24.835,00 zł; za rok 2012 - 26.829,51 zł. Środki przeznaczono na działania statutowe stowarzyszenia, wspieranie działań związanych z rozbudową Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji.

Statut

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie działa w oparciu o statut, który zbudowany jest z następujących rozdziałów:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i formy działania
 • Rozdział III. Członkowie - ich prawa i obowiązki
 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział V. Walne Zebranie
 • Rozdział VI. Zarząd Stowarzyszenia
 • Rozdział VII. Komisja Rewizyjna
 • Rozdział VIII. Majątek i fundusze
 • Rozdział IX. Przepisy końcowe

Cele

Celami statutowymi Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie są:

 • Wspieranie inicjatyw zmierzających do stworzenia systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną;
 • Zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzinom;
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną zdobywanie umiejętności życiowych oraz kształcenia na wszystkich poziomach edukacji;
 • Integracja ze środowiskiem społecznym;
 • Uświadomienie ludziom zdrowym problemów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną;
 • Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną;
 • Stwarzanie rodzicom, pedagogom, psychologom i innym specjalistom warunków wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną.

Zarząd

Formy działalności

Spotkania członków stowarzyszenia odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy ul Turowskiego 1.

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie w celu realizacji założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • Motywowanie i aktywizowanie rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną do współpracy w ramach stowarzyszenia.
 • Reprezentowanie i obrona interesów rodziców oraz ich dzieci z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną w relacji pomiędzy władzami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi.
 • Określanie potrzeb rehabilitacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną i zaspokajanie tych potrzeb przez prowadzenie różnych form działalności.
 • Dążenie do stworzenia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną warunków możliwie równego startu oraz samodzielnego i niezależnego życia.
 • Inicjowanie, a w miarę możliwości i potrzeb tworzenie i prowadzenie placówek dydaktyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Wyrażanie opinii w sprawach nauczania i pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną w zaopatrywaniu ich w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny.
 • Prowadzenie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, których cele działania są zbieżne z celami stowarzyszenia.
 • Popularyzacja w środowisku idei pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Organizowanie konferencji naukowych, dotyczących problematyki będącej przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia.
 • Inicjowanie badań naukowych na rzecz rozwiązań technicznych ułatwiających egzystencję dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
 • Pozyskiwanie środków na działalność merytoryczną i statutową.

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [24.10.2014]
Baza Organizacji Pożytku Publicznego [24.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [24.10.2014]
Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie, www.zpe.olsztyn.pl [24.10.2014]