Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei

Logo Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei
Logo Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei
Rok założenia 2008 rok
Siedziba ul. Dworcowa 65/116, 10-437 Olsztyn
Profil działalności ochrona i rewitalizacja zabytków kolejowych
Kontakt tel. 606 945 344, e-mail: sebastianmarszal@gmail.com
KRS 0000314810

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei – stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2008 roku, ale jego członkowie działali w ramach Klubu Miłośników Kolei od 2000 roku. Głównym celem statutowym towarzystwa jest ochrona i rewitalizacja materialnych i niematerialnych zabytków kolejnictwa, w tym militariów związanych z kolejnictwem jako dóbr kultury narodowej. Prezesem stowarzyszenia jest Sebastian Marszał.

Historia

W 2000 roku Bartłomiej Jasiński oraz Adam Dąbrowski podjęli decyzję o założenia Klubu Miłośników Kolei. W lutym 2001 roku Klub Miłośników Kolei Olsztyn zawarł porozumienie z Warmińsko-Mazurskim Parlamentem Młodzieży, dzięki czemu otrzymał możliwość korzystania z sali w budynku Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych znajdującym się na terenie Parku Jakubowo. Umożliwiło to organizację cyklicznych spotkań.

Jesienią 2002 roku doszło do nieformalnego połączenia Klubu Miłośników Kolei Olsztyn z Pomorskim Towarzystwem Miłośników Kolei Żelaznej w Gdyni. Olsztyńscy miłośnicy kolei podpisali deklaracje członkowskie PTMKŻ, w zamian gdyńskie stowarzyszenie objęło nad nimi formalną opieką. Ówczesny prezes Klubu Miłośników Kolei Olsztyn - Przemysław Trzaskowski - został wiceprezesem Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznej w Gdyni.

W 2003 roku Klub Miłośników Kolei Olsztyn za pośrednictwem Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznej w Gdyni wydzierżawił od spółki PKP wieżę wodną na terenie Zakładu Taboru w Olszynie, która stała się od tej pory siedzibą KMK.

24 września 2004 roku uruchomiono internetowe forum dyskusyjne "Pod egidą PTMKŻ KMK Olsztyn", które usprawniło komunikację członków klubu.

1 lutego 2005 roku ówczesny prezes KMK Olsztyn Tomasz Sokołowski wziął udział w spotkaniu w Szczytnie, którego celem było omówienie projektu powstania kolei drezynowej na linii Szczytno - Biskupiec Reszelski. W dyskusji oprócz przedstawicieli KMK Olsztyn wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kolei, policji, służb leśnych, konserwatorskich, rolniczych oraz organizacji turystycznych. Spotkanie zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego.

Również w 2005 roku członkowie Klubu Miłośników Kolei Olsztyn wzięli udział w dwóch wystawach modelarskich: podczas Zlotu Modelarzy Kolejowych w Radomiu oraz w ramach Międzynarodowych Targów Kolejowych "Trako 2005". W ramach oby wystaw zostały zaprezentowane olsztyńskie fragmenty ogólnopolskiej makiety modułowej.

W dniach 22-23 lipca 2006 roku Klub Miłośników Kolei Olsztyn zorganizował przy współpracy ze Stowarzyszeniem Hobbystów Kolejowych z Warszawy przewozy drezynowe w ramach Dni Węgorzewa.

6 września 2008 roku odbyło się zebranie założycielskie Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei. Ponad miesiąc później, 23 października, stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. <

Statut

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei działa w oparciu o statut, który jest zbudowany z następujących rozdziałów:

 • ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • ROZDZIAŁ II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 • ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 • ROZDZIAŁ IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
 • ROZDZIAŁ V. WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA
 • ROZDZIAŁ VI. ZARZĄD TOWARZYSTWA
 • ROZDZIAŁ VII. KOMISJA REWIZYJNA
 • ROZDZIAŁ VIII. MAJĄTEK, FUNDUSZE TOWARZYSTWA
 • ROZDZIAŁ IX. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA[1]

Cele

Celami statutowymi Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei są:

 • Ochrona i rewitalizacja materialnych i niematerialnych zabytków kolejnictwa w tym militarnych związanych z kolejnictwem – jako dóbr kultury narodowej
 • Propagowanie kultury technicznej i piękna kolei
 • Propagowanie kultury, tradycji i etyki zawodu kolejarza
 • Upowszechnianie kultury w formie rekreacji i turystyki kolejowej
 • Podnoszenie atrakcyjności gospodarczej i turystyczno-krajoznawczej regionu
 • Propagowanie transportu kolejowego jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu
 • Rewitalizacja, rozwój i utrzymanie linii kolejowych
 • Szkolenie członków i wolontariuszy w zakresie konserwacji, utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych

Zarząd

Formy działalności

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei w celu realizacji założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • Inwentaryzację i dokumentację faktograficzną zabytków kolei
 • Organizację imprez oświatowych i wystaw, prowadzenie działalności wydawniczej oraz rozwijanie modelarstwa kolejowego
 • Opiekę nad obiektami zabytkowymi oraz gromadzenie zabytkowego taboru i sprzętu kolejowego
 • Organizację pociągów turystycznych i krajoznawczych dla społeczeństwa w tym miłośników kolei
 • Współpracę z jednostkami grupy Polskie Koleje Państwowe, innymi kolejami użytku publicznego i niepublicznego, przemysłem taboru i urządzeń kolejowych, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, Wojskiem Polskim, z placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym do prowadzonego przez Towarzystwo zakresie działania
 • Współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce kolejowej
 • Prowadzenie działalności muzealniczej
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowo–wychowawczej oraz krajoznawczej dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów towarzystwa

Przypisy

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [25.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [25.10.2014]
Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei [25.10.2014]