Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Siedziba ul. Jagiellońska 53, 10-283 Olsztyn
Kierownik płk dypl. mgr Andrzej Szczołek
Kontakt wszwolsztyn@wp.mil.pl
Tablica pamiątkowa na budynku Sztabu.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie – organ administracji publicznej niezespolonej będący terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej. Pełni funkcje z zakresu obronno-administracyjnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. WSW w Olsztynie podlega Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Zadania

Do zadań WSW w Olsztynie należy:

  • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej
  • przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej
  • realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
  • promocja służby wojskowej
  • planowanie wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne
  • koordynowanie pomocy udzielanej weteranom

Struktura

Jednostkami podległymi WSW w Olsztynie są następujące Wojskowe Komendy Uzupełnień:

Kierownictwo

Szefem WSW w Olsztynie jest płk dypl. mgr Andrzej Szczołek.

Bibliografia

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie [05.06.2014]