Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

Pracownika gastronomiczna, źródło: www.oswnies.olsztyn.pl [12.06.2014]
Pracownika gastronomiczna, źródło: www.oswnies.olsztyn.pl [12.06.2014]
Data założenia: 2002 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Profil: zawodowy/Kucharz Małej Gastronomii
Adres: ul. M. Grzegorzewskiej 6,
10-048 Olsztyn

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Dyrektorem Szkoły jest mgr Teresa Małgorzata Wasilewska – wicedyrektor Ośrodka ds. dydaktycznych.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowuje do zawodu kucharza małej gastronomii, proces kształcenia w niej trwa dwa lata. Do Szkoły Zawodowej mogą uczęszczać absolwenci gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o możliwości wykonywania zawodu kucharza. Natomiast zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzone są przez nauczycieli surdopedagogów. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie Szkoły – w pracowni gastronomicznej, wyposażonej w sprzęt AGD oraz nowoczesną kuchnię.

Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Szkoły mogą kontynuować naukę w Technikum Uzupełniającym.

W trakcie dwuletniej edukacji w Szkole Zawodowej uczniowie realizują w ramach nauki zawodu następujące bloki tematyczne:

  • kształcenie zawodowe wg programu nauczania dla zawodu
  • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy żywienia człowieka
  • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  • wyposażenie techniczne
  • zajęcia praktyczne

Bibliografia

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niedosłyszących w Olsztynie [11.06.2014]
OSWNIES Szkolnictwo [11.06.2014]