Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie

Budynek Zespołu szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, źródło: www.szkolnictwo.pl [25.04.2014]
Budynek Zespołu szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, źródło: www.szkolnictwo.pl [25.04.2014]
Data założenia: 1965 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: ul. Stefana Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda

Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie – szkoła średnia, ponadgimnazjalna o profilu technicznym w Ostródzie. Obowiązki dyrektora zespołu szkół pełni obecnie Andrzej Matusiak. Pełna nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.

Historia

Początki szkoły rolniczej w Ostródzie sięgają 1 września 1965 r., kiedy to Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie utworzyło przy ul. Olsztyńskiej 2-letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego. Szkoła została zlokalizowana w budynku, w którym wcześniej mieścił się internat Liceum Pedagogicznego. Pierwszym kierownikiem szkoły został Witold Rutkiewicz. Cztery lata później na bazie dotychczasowej szkoły utworzono 1 oddział 2-letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności rolnictwo. W 1971 r. szkoła została przeniesiona na ul. Seweryna Pieniężnego. W szkole funkcjonowały cztery oddziały klas pierwszych o następujących specjalnościach: rolnictwo (2 oddziały), ogrodnictwo (1 oddział) i produkcja zwierząt (1 oddział) oraz dwa oddziały klas drugich o specjalności rolnictwo.

1 września 1975 r. przy Zasadniczej Szkole Rolniczej utworzono 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących. Dwa lata później powołano Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Ostródzie. W skład Zespołu weszły następujące szkoły: 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza (6 oddziałów), 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących (4 oddziały) oraz 4-letnie Liceum Rolnicze (1 oddział). Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych został Bogdan Spittal. W 1978 r. placówkę przeniesiono do budynku szkolnego przy ul. Stefana Czarnieckiego 69.

W 1982 r. uruchomiono pierwszą klasę 5-letniego Technikum Rolniczego o specjalności produkcja roślinna i produkcja zwierzęca, a w 1984 r. 4-letnie Liceum Ekonomiczne o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych. Dwa lata później Zespołowi Szkół Rolniczych nadano imię Wincentego Witosa i ufundowano sztandar szkoły. W kolejnych latach w Zespole Szkół Rolniczych utworzono pierwszą klasę Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalności rolnik-mechanizator (1989), Technikum Technologii Żywności (1995), Technikum Agrobiznesu, Liceum profilowane (2002). Od 1999 r. organem prowadzącym Zespół Szkół Rolniczych jest Rada Powiatu Starostwa Ostródzkiego.

Struktura

W skład Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie wchodzą następujące szkoły:

 • Technikum nr 3
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
 • Technikum Uzupełniające

Kadra kierownicza

 • mgr inż. Andrzej Matusiak – dyrektor
 • mgr inż. Paweł Muszyński – wicedyrektor
 • mgr Sylwia Bartnicka – kierownik Szkolenia Praktycznego
 • mgr Alfred Bednarski – kierownik Pracowni Ćwiczeń Praktycznych i Ośrodka Szkolenia Kierowców

Osiągnięcia

Uczniowie zespołu biorą udział w projektach, dzięki którym odbywają zagraniczne praktyki m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii.

Oferta kształcenia

Technikum Uzupełniające – 3-letni cykl kształcenia w zawodach:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik technologi żywności

Szkoła Policealna – 2-letni cykl kształcenia w specjalnościach:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik informatyk

Kursy kwalifikacyjne:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik

Technikum – 4-letni cykl kształcenia w kierunkach:

 • technik agrobiznesu
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologi żywności
 • technik ekonomista
 • technik ogrodnik
 • technik energetyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik rolnik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3-letni cykl kształcenia z zakresie:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik
 • elektromechanik
 • wędliniarz
 • kucharz
 • ogrodnik

Ludzie związani ze szkołą


Ciekawostki

W zespole działa Ośrodek Szkolenia Kierowców w ZSR. Jednym z zadań kształcenia w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych jest przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat B i T.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [25.04.2014]

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie [25.04.2014]