Zespół Szkół Technicznych w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Technicznych w Elblągu

Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [06.08.2014]
Budynek szkoły, źródło: www.szkolnictwo.pl [06.08.2014]
Data założenia: 1958 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: ul. Grottgera 71
82-300 Elbląg

Zespół Szkół Technicznych w Elblągu – szkoła ponadgimnazjalna o charakterze technicznym, w woj. warmińsko-mazurskim z siedzibą w Elblągu. Istnieje od 1958 roku. Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr inż. Hanna Mierzejewska.

Historia

Początki szkoły sięgają 1958 roku, gdyż wtedy powołana została Szkoła Rzemiosł Budowlanych przy istniejącym Technikum Torfowym w Elblągu. Pierwsza siedziba placówki znajdowała się przy ulicy Wybrzeżnej. Organizatorem i zarazem pierwszym kierownikiem szkoły był Zbigniew Przybyłek. Placówka kształciła uczniów w zawodach związanych z budownictwem: murarz - tynkarz i betoniarz zbrojarz.

W 1962 roku utworzono trzyletnie Technikum Budowlane na podbudowie istniejących szkół zasadniczych. Cztery lata później szkoła przeniesiona została do budynku przy ulicy Grottgera 71, w którym mieści się od roku 1966 do chwili obecnej. W 1983 podjęto prace przy wznoszeniu budynku warsztatowo - dydaktycznego, który został oddany do użytku w 1988 roku, w trzydziestą rocznicę istnienia szkoły. W nowo powstałym obiekcie zorganizowano pomieszczenia warsztatów szkolnych, sale dydaktyczne, bibliotekę oraz czytelnię, pracownię analizy oraz pomieszczenia administracyjne. Dodatkowe sale dydaktyczne zapewniła szkole adaptacja pomieszczeń strychowych. W wyniku prac adaptacyjnych w 1990 roku oddano do użytku dwa nowe gabinety: rysunku technicznego i przedmiotów zawodowych.

W 1993 roku uruchomiono pięcioletnie Technikum Zawodowe o specjalności uzdatnianie wody i oczyszczanie środowiska. W 1995 roku powołano Zespół Szkół Technicznych, w którego skład weszły następujące szkoły:

 • Technikum Budowlane na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej
 • Szkoła Policealna
 • Technikum Budowlane dla Dorosłych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

Cele i zadania

Zespół Szkół Technicznych realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz niniejszym statucie, a w szczególności:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ramowych planów nauczania
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone prawem oświatowym
 • realizuje ustalone zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
 • umożliwia wszechstronny rozwój ucznia
 • wprowadza ucznia w świat wiedzy naukowej
 • rozbudza motywację dla dalszej edukacji i przygotowuje do podejmowania decyzji dotyczących kierunku dalszego kształcenia w szkołach wyższych
 • wdraża do samodzielności
 • przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym
 • rozwija samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności
 • przygotowuje uczniów do współzawodnictwa na rynku pracy
 • przygotowuje do wykonywania zawodu oraz aktywności zawodowej
 • uzupełnia braki kulturowe, edukacyjne uczniów pochodzących z różnych środowisk
 • uczy, jak się uczyć
 • kształtuje osobowości zdolne do krytycznego myślenia
 • rozwija poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem
 • uczy tolerancji, samoakceptacji, współżycia z uczniami niepełnosprawnymi
 • przygotowuje do życia w rodzinie
 • kształtuje postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do potrzeb oraz możliwości

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/14:

 • dyrektor - mgr inż. Hanna Mierzejewska
 • wicedyrektor - mgr inż. Teresa Piskunowicz
 • język polski - Mirosława Bernaciak, Anna Pietrzak, Anna Naruszko
 • język angielski - Anna Adlis, Marcin Pychyński, Ireneusz Spychalski
 • język niemiecki - Mirosława Legan, Krzysztof Łęga
 • matematyka - Stanisław Grzanowski, Agnieszka Poźnikiewicz, Dorota Bobrowicz
 • informatyka - Krzysztof Łęga
 • fizyka - Grzegorz Murawski
 • chemia - Leszek Lenart, Katarzyna Majrowska, Aleksandra Kuczmarska, Aleksandra Trawińska, Patryk Słomski
 • biologia - Marzena Szlitter
 • geografia - Hanna Gorączkowska
 • historia - Tomasz Rybiński
 • WOS - Tomasz Rybiński
 • WOK - Mirosława Bernaciak, Anna Pietrzak
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Jolanta Lewandowska
 • przedmioty zawodowe - Hanna Mierzejewska, Teresa Piskunowicz, Włodzimierz Pabis, Agnieszka Szlak, Bartłomiej Brzeziński, Jerzy Koński, Marzena Szlitter, Agnieszka Szczepanik, Roman Krawczyński, Przemysław Siagło, Robert Papierowski, Karolina Kanclerz, Natalia Kuhn, Katarzyna Majrowska, Aleksandra Kuczmarska, Aleksandra Trawińska, Patryk Słomski
 • wychowanie fizyczne - Jolanta Lewandowska, Bohdan Konarzewski, Remigiusz Grabowski, Adam Ludwiczak
 • przedsiębiorczość - Zdzisława Żwiryn
 • religia - Anna Turczyk
 • etyka - Anna Pietrzak
 • wychowanie do życia w rodzinie - Mirosława Bernaciak

Oferta kształcenia

 • technik architektury krajobrazu z innowacją pedagogiczną "Nowoczesne projektowanie w aspekcie bezpiecznych przestrzeni"
 • technik budownictwa z innowacją pedagogiczną "Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych w projektowaniu i użytkowaniu"
 • technik analityk z innowacją pedagogiczną "Podstawy kryminalistyki i prawa dowodowego"
 • technik drogownictwa z innowacją pedagogiczną "Współczesne rozwiązania komunikacyjne a bezpieczeństwo ruchu drogowego"

Ciekawostki

Zespół Szkół Technicznych w Elblągu 13 stycznia 2013 roku otrzymał Certyfikat nr 1191/2012 w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów. Certyfikat jest dowodem, że system zarządzania w szkole spełnia wymagania Normy PN – EN ISO 9001:2009.

Bibliografia

ZST Elbląg [06.08.2014]