Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie

Data założenia: 1965 rok
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Adres: Ostróda ul. Sportowa 1

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie – średnia szkoła zawodowa z siedzibą w Ostródzie, w województwie warmińsko-mazurskim. Funkcję dyrektora placówki pełni mgr Henryk Rybacki.

Historia

Początki działalności szkoły sięgają 1965 roku. Obecnie placówka funkcjonuje jako Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, w skład którego wchodzą następujące szkoły:

Kierunki kształcenia

Technikum nr 2 kształci w systemie 4-letnim w kierunkach:

 • technik hotelarstwa
 • technik handlowiec
 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik obsługi turystycznej
 • technik analityk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kelner
 • kucharz

'II Liceum Ogólnokształcące kształci w systemie 2-letnim na profilach:

 • ukierunkowanie zawodowe – policjant
 • ukierunkowanie zawodowe – strażak
 • ukierunkowanie zawodowe – żołnierz

Szkoła policealna lub kwalifikacyjne kursy zawodowe kształci w systemie 2-letnim w zawodach:

 • technik informatyk
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik rachunkowości

Cele i zadania

Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Szkoła realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę o systemie oświaty z 1991 roku.

Kadra kierownicza

 • dyrektor - mgr inż. Henryk Rybacki
 • wicedyrektor ds. dydaktycznych - mgr inż. Jolanta Bura
 • wicedyrektor ds. wychowawczych i opiekuńczych - mgr Tomasz Brzeski
 • kierownik szkolenia praktycznego - mgr Elżbieta Urbanowicz
 • kierownik internatu - mgr Barbara Konstantynowicz

Osiągnięcia

Damian Rynkiewicz - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petὅfi w Ostródzie - został posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży. Mandat poselski odebrał 29 maja 2014 roku z rąk wicewojewody warmińsko-mazurskiego - Grażyny Kluge - oraz wicekuratora oświaty Marka Sztera. 1 czerwca reprezentował region warmińsko-mazurski podczas obrad w Warszawie.

Absolwenci

30 maja 2015 roku odbędzie się Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia istnienia szkoły.

Ciekawostki

Sztandar szkoły został wykonany przez Siostry Karmelitanki ze Spręcowa.

Bibliografia

ekonomik.webd.pl [12.11.2014]