Zespół Szkół nr 1 w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół nr 1 w Mrągowie

Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: podstawowy,ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Kopernika 2a, 11-700 Mrągowo

Zespół Szkół nr 1 w Mrągowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Beata Klimek.

Historia

Zespół powstał w tym samym roku, co Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie, które weszło w jego skład wraz ze Szkoła Podstawową nr 1 w Mrągowie.

Działalność

W skład zespołu wchodzą:

Obie placówki nawiązały w ramach międzynarodowych projektów współpracę ze szkołami na Litwie, w Niemczech, we Francji i Turcji. Ich celem jest zwiedzenie kraju, poznawanie jego tradycji, wymiana doświadczeń. Współpraca odbywa się poprzez: zajęcia edukacyjne, obozy, spotkania kulturalne społeczności szkół, wspólne wycieczki, szkolenia, wymianę doświadczeń, konferencje, spotkania metodyczne nauczycieli oraz ich doskonalenie zawodowe.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w specjalnie dla nich organizowanych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych czy kompensacyjno-wyrównawczych.

Cele i zadania

Obie szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. Zespól zatem:

 • zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • kształtuje wśród dzieci i młodzieży postawy patriotyczne, w duchu poszanowania tradycji narodowych i regionalnych
 • organizuje, w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych, klasy specjalne, integracyjne, sportowe
 • organizuje dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi
 • zezwala na prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w formie świetlic
 • może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • umożliwia realizację obowiązku szkolnego uczniom mieszkającym w jej obwodzie oraz kontroluje jego spełnianie.
 • udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, nauczania indywidualnego klas wyrównawczych
 • organizuje zajęcia korekcyjne wad postawy na podstawie orzeczenia lekarskiego
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania, uczestnictwo uczniów w zajęciach kół przedmiotowych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych
 • zapewnia opiekę w świetlicy
 • organizuje pomoc materialną w miarę posiadanych środków
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • umożliwienia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

Osiągnięcia

Uczniowie obu placówek są laureatami licznych olimpiad przedmiotowych, m. in: biologicznej,chemicznej, fizycznej, geograficznej,j. angielskiego, j. polskiego.

Ciekawostki

W gimnazjum działa gazetka szkolna i koło teatralne "Iluzja", zaś w szkole podstawowej teatr "Akcent".

Bibliografia

ZS 1 Mrągowo[27.11.2014]
ZS 1 Mrągowo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]