Zespół Szkół w Baranowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół w Baranowie

Data założenia: 2004 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Baranowo 29, 11-730 Mikołajki

Zespół Szkół w Baranowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim z oddziałem przedszkolnym. Obecnie funkcję dyrektora pełni Dorota Wojciechowska.

Historia

Historia oświaty w Baranowie sięga XVIII w. - już w dokumentach archiwalnych z tego stulecia pojawiła się wzmianka, że w 1739 r. założono we wsi pierwszą szkołę. Była to placówka jednoklasowa, do której uczęszczało 53 dzieci. Nauczyciel o nazwisku Mursucher wykładał w niej w języku polskim. Jej reaktywacja po II wojnie światowej nastąpiła prawdopodobnie w 1946 r. W 1950 r. w szkole było już 7 klas i pracowało 3 nauczycieli. Natomiast w roku szkolnym 1963/1964 było 5 nauczycieli i 157 uczniów. W 1969 r. zapada decyzja o budowie nowego budynku szkoły. Pierwsze lekcje w nowo wybudowanym obiekcie rozpoczęły się 1 grudnia 1971 r., zaś jego oficjalne otwarcie nastąpiło 21 grudnia. Wówczas placówce nadano imię Polskiej Partii Robotniczej, które nosiła do 1992 r.

Znaczne zmiany organizacyjne zaistniały w 1999 r., w związku z realizacją ostatniej reformy edukacji. Kiedy dzieci miały rozpocząć naukę w gimnazjum, wówczas władze gminne podjęły decyzję, iż w Baranowie pozostanie tylko sześcioklasowa szkoła podstawowa, natomiast gimnazjaliści będą dojeżdżać do szkoły w Mikołajkach. Rodzice sprzeciwili się tym zarządzeniom i dzięki ich determinacji oraz konkretnej pomocy dyrektora Zakładu Doświadczalnego Agrobiologii Polskiej Akademii Nauk w Baranowie Marka Bogdaszewskiego udało się zorganizować gimnazjum w budynku, w którym dotychczas funkcjonowała tylko szkoła podstawowa. Od tego momentu organem prowadzącym dla obu szkół była Polska Akademia Nauk.

W roku szkolnym 2003/2004 organem prowadzącym dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Baranowie ponownie stał się Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach. Początkowo szkoły funkcjonowały jako dwie odrębne instytucje. Natomiast w styczniu 2004 r. ustanowiono Zespół Szkół w Baranowie. Jego pierwszym dyrektorem została Krystyna Wilan.

Kierownicy/dyrektorzy placówki:

 • 1954–1963 – Stanisław Dobrzycki
 • 1963–1984 – Franciszek Suszko
 • 1985–1995 – Irena Wissuwa
 • 1995–2000 – Cezary Szeremeta
 • 2000–2002 – Anna Doda
 • 2002–2003 – Zofia Bogdaszewska
 • 2003–2006 – Krystyna Wilan
 • 2006– – Dorota Wojciechowska

Działalność

W skład Zespołu Szkół w Baranowie wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne. Początkowo szkoły funkcjonowały jako dwie odrębne instytucje, w styczniu 2004 r., decyzją Rady Miejskiej w Mikołajkach, powołano Zespół Szkół w Baranowie.

Placówka świadczy różnorodna pomoc dzieciom i młodzieży. W zakresie pomocy psychologiczno–pedagogicznej organizuje zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze oraz specjalistyczne (m.in.: korekcyjno–kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne), a dodatkowo w oddziale przedszkolnym – zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców oraz pomoc w formie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja przedszkolna – Ewa Żołnierczyk
 • edukacja wczesnoszkolna – Anna Doda, Danuta Werner, Bogumiła Gibowska, Bogumiła Gibowska
 • język polski – Dorota Wojciechowska, Grażyna Pisarek, Renata Cieślińska
 • język angielski – Katarzyna Klimaszewska
 • język niemiecki – Anna Podeszwa
 • matematyka – Emilia Zielińska
 • zajęcia komputerowe – Izabela Plewako - Kosiorek
 • fizyka – Bogumiła Gibowska,
 • przyroda – Renata CieślińskaZ,ofia Bogdaszewska
 • biologia – Renata Cieślińska,Zofia Bogdaszewska
 • geografia – Renata CieślińskaZofia Bogdaszewska
 • historia – Bogumiła Gibowska
 • religia – Tadeusz Kulesza, Marianna Drężek
 • wychowanie do życia w rodzinie – Marzenna Suchocka - Sieger
 • zajęcia techniczne – Emilia Zielińska
 • wychowanie fizyczne – Emilia Zielińska, Jacek Kiśluk, Justyna Małż
 • świetlica szkolna – Marzenna Suchocka - Sieger
 • pedagog szkolny – Justyna Małż
 • logopeda – Danuta Werner
 • rewalidacja – Anna Serowik

Bibliografia

ZS Baranowo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]