Zespół Szkół w Czerwonce

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Czerwonce

Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 2010 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Czerwonka 15, 11-300 Biskupiec

Zespół Szkół w Czerwonce – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim obejmująca oddział przedszkolny, szkołę podstawową i gimnazjum. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Małgorzata Flont.

Historia

Zespół Szkół w Czerwonce powołany został w 2010 r. Najwcześniej powstała szkoła podstawowa (1821 r.), następnie oddział przedszkolny oraz gimnazjum. Do Zespołu uczęszczają dzieci i młodzież z kilku wsi. Są to: Czerwonka, Zarębiec, Tumiany, Biesówko, Biesowo, Wilimy, Wiadukt, Droszewo.

Cele i zadania

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. Szczególnie zapewnia:

 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • poszanowanie praw ucznia
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
 • możliwość poznawania regionu i kraju

Działalność Zespołu

W skład Zespołu wchodzą:

W Zespole udzielana jest kompleksowa pomoc pedagogiczno-psychologiczna, której celem jest:

 • diagnozowanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
 • rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, a w szczególności tych, które wynikają z: uzdolnień, niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, przewlekłych chorób, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych czy trudności adaptacyjnych.

W Zespole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który w swych strukturach posiada trzy działy: finansowy, kulturalny i techniczny. Jego zarząd oraz członkowie działów powoływani są spośród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

W Zespole funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Są wśród nich:

 • Szkolny Klub Sportowy
 • Szkolna Kasa Oszczędności
 • Szkolne Koło PCK

W Zespole corocznie organizowane są następujące imprezy:

 • Dzień Dziecka
 • Święto Niepodległości
 • Święto Edukacji Narodowej
 • Sprzątanie Świata
 • Dzień Nauczyciela
 • Mikołajki
 • Dzień Matki
 • Dzień Babci i Dziadka

Pracownicy Zespołu

Grono pedagogiczne obejmuje nauczycieli kształcących w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej i gimnazjum.

W roku szkolnym 2014/2015 społeczność uczniowska doceniła zaangażowanie i trud wszystkich pracowników szkoły wkładany w wychowanie i edukację uczniów i w Dniu Nauczyciela każdego nagrodziła wyjątkowym orderem, organizując tzw. Galę wręczania orderów. Wręczono:

 • "Order Oczu Dookoła Głowy" - pani dyrektor
 • "Order Matczynej Troskliwości" - nauczycielkom wczesnej edukacji
 • "Order Profesora Miodka" - D. Tomczak
 • "Ordery Pitagorasa: - A. Radziszewskiej i A. Kruk
 • "Ordery Wieży Babel" - M. Lompie, E. Śrajerovej oraz M. Sokolnickiej
 • "Ordery Fair Play" - D. Marchlewskiemu i A. Kodym
 • "Order Podróży w Przeszłość" - T. Marchlewskiej
 • "Order Czterolistnej Koniczyny" - U. Krupa
 • "Orderem Wielkiego Artysty" - U. Stachowskiej
 • "Order Pomocnej Dłoni" - E. Jankowskiej
 • "Orderem Anielskiej Cierpliwości" - ks. K. Jeżewskiemu
 • "Order Mendelejewa" - M. Przeradzkiej
 • "Ordery Syzyfowej Pracy" - Paniom dbającym o czystość (Bożenie Ćwiek, Jadwidze Gacioch, Annie Falkowskiej)
 • "Order Złotej Rączki" - Panu woźnemu (Wiesławowi Mickiewiczowi)
 • "Ordery Pełnego Talerza" - Paniom kucharkom
 • "Order Z Archiwum X" - Pani referent (Annie Karpińskiej)
 • "Order Pasjonata Książek" - Urszuli Okorskiej

Ciekawostki

Tradycją Zespołu są coroczne spotkania, tzw. Biesiady Poetyckie, z byłymi pracownikami przy herbacie, muzyce i poezji.

Bibliografia

ZS Czerwonka[10.11.2014]
szkolnictwo.pl[10.11.2014]