Zespół Szkół w Korszach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Korszach

Budynek Zespołu Szkół w Korszach, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Zespołu Szkół w Korszach, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy i ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: zespół szkół: szkoła podstawowa i gimnazjum
Profil: ogólnokształcący
Adres: ul. Kościuszki 12, 11-430 Korsze

Zespół Szkół w Korszach – placówka oświatowa w Korszach, w skład której wchodzą następujące placówki: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Korszach, Gimnazjum im. Orła Białego w Korszach. Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół jest Magdalena Cichoń.

Działalność Zespołu

Przy Zespole funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna. Działają tutaj także koła zainteresowań oraz organizowane są zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, terapia pedagogiczna, socjoterapia.

W Zespole realizowane były m.in. następujące projekty edukacyjne: "Racjonalne gospodarowanie zasobami wody"; "Aktualizacja szkolnej witryny internetowej"; "Ten, co mieszka w 14 grupie i w 2 okresie"; "Symetrie w naszym otoczeniu"; "Tydzień zawodoznawstwa"; "Kabaret ekologiczny"; "Ochrona środowiska na co dzień"; "W poszukiwaniu piękna – złoty podział"; "Pierwsza pomoc przedmedyczna podczas wypadku w szkole"; "Strach nie chroni – nienawiść nie leczy" – Światowy Dzień Walki z AIDS; "Wesoła przerwa" - zorganizowanie gier i zabaw dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w okresie jesienno-zimowym; "Obwody elektryczne. Elektryczność w życiu codziennym"; Dzień Chemii; andrzejki w tradycji polskiej; "Drzewostan szkoły"; "Nie wierz oczom – mózg cię oszukuje, a kolory nie istnieją"; "Let’s play English! Język angielski wśród najmłodszych"; "Czy miłośnicy hip-hopu mogą słuchać muzyki klasycznej?"; "Historia mojej szkoły – prezentacja multimedialna".

Cele i zadania

Zespół Szkół posiada następujące cele i zadania:

  • pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia
  • zapewnia wszechstronną pomoc uczniom i dzieciom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania
  • działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych

upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości

  • kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym)
  • sprzyja zachowaniom proekologicznym
  • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
  • szanuje indywidualność uczniów

Misja Zespołu

Władze Zespołu Szkolnego w swoich działaniach kierują się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W placówce szkolnej uczniowie wychowywani są w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. W Zespole kultywowane są tradycje oraz ceremoniał szkolny. Nauczyciele przygotowują młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Kadra pedagogiczna

Antoszewska Halina, Bańka Agnieszka, Boiwka Danuta, Boiwka Marek, Boużyk Bogumiła, Bukiejko Katarzyna, Bukiejko Andrzej, Cichoń Magdalena, Czołba Halina, Dymitrowicz Anna, Duryło Jarosław, Dudziak Beata, Dzięgelewska-Tuzik, Fiedorczuk Anna, Fiedorczuk Ludwika, Gołaszewska Monika, Jagieło Barbara, Janicka Maria, Kotkowska Małgorzata, Kierwicz Magdalena, Kwaśniewska Katarzyna, Kwaśniewski Jarosław, Kulpa Grażyna, Lipka Elżbieta, Miller Małgorzata, Miller Mirosław, Nowosielski Paweł, Obrębska Ewa, Obrębski Jan, Pawlaszek Edyta, Przybyłowska-Żukowska Marzena, Rechinbach Bożena, Rybak Alicja, Saik Elżbieta, Semeniuk-Waś Agnieszka, Sobolewski Rafał, Siwek Dorota, Skorupska Maria, Szadziuk Elżbieta, Szczęsna Stefania, Szwarc Irena, Wójcik Wanda Małgorzata, Zadrożna Katarzyna, Zarębińska Anna, Żywicka Magdalena, Jachowicz Andrzej.

Osiągnięcia

Uczniowie Szkoły posiadają osiągnięcia w takich dziedzinach jak: historia, j. polski, plastyka oraz w zawodach sportowych m.in. w piłce nożnej i karate.

Bibliografia

gimkorsze.pl [25.10.2014]